ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu phí qua cầu Hồ Kiều

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào Quyết định số 13/CT ngày 11/01/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thu phí qua cầu đường bộ;

Căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6109/KTN ngày 27/11/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc ô tô qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

Để quản lý cầu Hồ Kiều được tốt, đảm bảo mỹ quan khu vực cửa khẩu Quốc tế;

Xét Tờ trình số 276/CV ngày 22/7/1994 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Lào Cai bàn giao nhiệm vụ thu phí người và phương tiện vận tải qua cầu Hồ Kiều cho Sở Giao thông vận tải thực hiện từ ngày 05/8/1994.

Điều 2. Mức thu phí qua cầu như sau:

- Người đi bộ: 500 đ/1lượt/1người,

- Xe đạp 500đ/1lượt 1 cái,

- Xe ô tô con các loại: 4.000 đ/1 lượt

- Xe công nông, xe lam: 4.000 đ/1 lượt

- Xe du lịch dưới 12 chỗ ngồi: 4.000 đ/1lượt

- Xe tải có trọng tải dưới 4 tấn: 4.000 đ/1lượt

- Xe ca từ 12 đến 49 chỗ ngồi: 6.000 đ/1lượt

- Xe tải tải trọng từ 4 tấn đến l0 tấn: 6.000 đ/1lượt

- Xe ca từ 50 chỗ trở lên: 8.000 đ/1lượt

- Xe tải có trọng tải từ 10 tấn đến 13 tấn: 8.000 đ/1lượt.

Điều 3. Sở Giao thông vận tải phải sử dụng chứng từ thu do Cục thuế tỉnh cung cấp, tiền thu được phái nộp vào Chi cục Kho bạc vào thứ 7 hàng tuần và phải đối chiếu chứng từ và tiền thu được giữa Sở Giao thông vận tải, Cục thuế, Chi cục Kho bạc vào ngày làm việc cuối tháng.

Điều 4. Tiền thu phí qua cầu Hồ Kiều được dùng cho việc bảo vệ, vệ sinh, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn cầu Hồ kiều và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc quản lý cầu Hồ Kiều. Phần còn lại dùng để góp vào vốn xây dựng giao thông của tỉnh. Sở Giao thông lập kế hoạch chi phí hàng tháng trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính cấp.

Điều 5. Sở Giao thông vận tải thành lập một bộ phận thu phí qua cầu Hồ Kiều gồm những người có năng lực và phẩm chất tốt có trang phục, biển hiệu theo quy định của Nhà nước. Sở bố trí nơi thu phí thuận lợi cho người và phương tiện vận tải. Tại nơi thu phí phải niêm yết nội quy qua cầu và mức thu phí.

Điều 6. Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng đang tham gia quản lý cửa khẩu phải kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Cục Hải quan và Thủ trưởng; các ngành có liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/8/1994. Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm