UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN HÀM YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hộisố 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtBảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sởđối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên bộ: Tài chính - Giao thông vậntải Hướng dẫn giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy địnhvề bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyđịnh danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá và quyềnhạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giáđối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành giá đất năm2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 288/TTr-STC ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị phê duyệtgiá dịch vụ ra, vào Bến xe khách huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giádịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

STT

Loại xe

ĐVT

Mức giá

1

Xe ô tô dưới 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

25.000

2

Xe từ 25 đến 29 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

3

Xe từ 30 chỗ ngồi trở lên

Đồng/lượt

38.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe khách huyện Hàm Yên:Căn cứ giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô được duyệt tại Điều 1, Quyết định nàythực hiện thu tiền dịch vụ xe ra, vào bến; quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụđúng chế độ tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúngquy định của pháp luật hiện hành

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căncứ các quy định hiện hành của Nhà n­ước và chức năng nhiệm vụ được giao kiểmtra, hướng dẫn Bến xe khách huyện Hàm Yên trong quá trình thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xãhội; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Hạt trưởngHạt Quản lý giao thông huyện Hàm Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Kho bạc Nhà nước TQ;
- CV: TH, TC, GT;
- Lưu VT (Hoa TC 30)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực