ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ- UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thay thế và bổ sung căn cứ pháp lý thứ nhất, thứ ba, thứ tư của Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung, như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015”;

“Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện”;

“Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2.Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 2824/QĐ- UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung như sau:

“Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về biên chế thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ chế tài chính thực hiện theo Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP .

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND t
nh;
-
CVP, các PCVP và CV: DL, TH;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao