ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời mức thu và tỷ lệ phần trăm

trích lại nguồn thu cho các đơn vị thu lệ phí đăng ký

và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TTLT /BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 574/CT-TH .DT ngày 23/3/2007;

Căn cứ vào ý kiến thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 35/HĐND ngày 25/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo tại các cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc địa phương quản lý tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại nguồn thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo cho các đơn vị thu phí, lệ phí theo quy định tại Điều 1 là 50% số thực thu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn về việc thu, nộp và trích để lại nguồn thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo tại các cơ quan đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc địa phương quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và quy định tại Quyết định này.

2. Thủ trưởng các đơn vị được quyền thu lệ phí, phí nêu trên có trách nhiệm thu, nộp và sử dụng nguồn thu được trích để lại theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hữu Lộc