ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢCBAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hànhchính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-BTP ngày 21/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủtục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyềngiải quyết của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1563/TTr-STP ngày 31 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hànhchính mới ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

(Banhành kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịchUBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Giám định tư pháp

1

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

2

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

PHẦN II

A. NỘI DUNGTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạtđộng của Văn phòng giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)

- Trình tự thực hiện:

Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Địa điểm Sở Tư pháp: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian làm việc: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ được Sở Tư pháp lập trên cơ sở phát hiện, xử lý vi phạm của Văn phòng giám định tư pháp

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Văn phòng giám định tư pháp vi phạm

- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình

+Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Quảng Bình

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Không còn đủ giám định viên tư pháp theo quy định;

+ Thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnh vực đã đăng ký;

+ Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai mà còn tái phạm.

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(Được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ)

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013.

2. Thủtục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp do bị thu hồi Giấy đăngký hoạt động (TTHC ban hành mới)

- Trình tự thực hiện:

Trường hp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể tngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở .

Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hp đồng lao động đã ký với người lao động và đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động; chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Đối với yêu cầu giám định đã tiếp nhận mà chưa thực hiện thì Văn phòng giám định tư pháp phải trả lại hồ sơ, đối tượng giám định và khoản chi phí giám định đã thu của người trưng cầu, yêu cầu giám định.

Địa điểm Sở Tư pháp: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian làm việc: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ do Sở Tư pháp lập trên cơ sở phát hiện, xử lý vi phạm của Văn phòng giám định tư pháp.

+ Văn phòng giám định tư pháp chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho Sở Tư pháp.

- Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn thông báo việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 7 ngày làm việc.

+ Thời hạn thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng giám định: Không quy định

- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013.