ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆNTOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNGCỤ HỖ TRỢ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGPHÁO.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý, sửdụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày 30/6/2011;

Căn cứ Nghị định số36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉđạo thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vàNghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụngpháo;

Xét đề nghị của Giám đốc Công antỉnh tại Tờ trình số 1438/TT-CAT-PV11 ngày 20/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Kiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về Quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo (gọi chung là Pháp lệnh16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/2009/NĐ-CP) gồm:

1. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban;

2. Đồng chí Trần Xuân Tuyết, Giámđốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Đồng chí Bùi Đình Thịnh, Chỉ huytrưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban;

4. Mời đồng chí Vũ Đức Hạnh, Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Phó Trưởng ban thay đồng chí TrầnTrung Trực, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Trưởng ban đã nghỉ chếđộ hưu trí;

5. Ủy viên Ban chỉ đạo gồm giám đốccác sở, thủ trưởng ban, ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Kế hoạch và Đầutư, Tư pháp, Công thương, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giao thôngvận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanhvà Truyền hình Thái Bình, Chi cục Hải quan Thái Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện thành phố;

6. Mời thủ trưởng các ban, ngành,đoàn thể tỉnh tham gia ủy viên, gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nộichính, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ,Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, BáoThái Bình.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụcủa Ban Chỉ đạo:

- Tổ chức triển khai, thực hiệnPháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số36/2009/NĐ-CP và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dântỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến cáccấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các biện phápphòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quảnlý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo quy định của phápluật;

- Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày10/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháplệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan,đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đồng chí cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh