ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2564/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀNGIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củacác nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 củaBộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc S Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (05 thủ tục) thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Quản lý giá; Lĩnh vựcTài chính - ngân sách; Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp (Cục KS, TTHC);
-
CT, các PCT;
-
Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
-
Cổng TTĐT tnh;
-u: VT,NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2564/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG

Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa S Tài chính tỉnh Tiền Giang

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

II. LĨNH VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

1

Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn NSNN (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn đu tư XDCB và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn NSNN (trừ việc mua sắm tài sản gắn với dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư XDCB và đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Liên kết thẩm định giá do Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính thực hiện

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

1

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đi với nguồn vn do cấp tỉnh quản lý (các công trình thanh toán tại Kho bạc nhà nước tnh Tiền Giang)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2564/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tài chính Tiền Giang 2015