ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Mức giá và phương pháp tính bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất, khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

(Có phụ lục kèm theo Quyết định)

1. Mức giá này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất bị thu hồi thuộc đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Đối với kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của phương án, trong đó:

a, Kinh phí hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các huyện, thị xã được sử dụng 75% (trong tổng 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án) để chi phí cho các nội dung:

- Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quyết định thu hồi đất và các chính sách, chế độ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế xã hội, về thực trạng đất đai, đo đạc về diện tích đất, phát tờ khai, kiểm kê tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và những tài sản khác cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại thuộc phạm vi dự án.

- Lập phương án, dự toán, tổng hợp kết quả phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giải quyết các vướng mắc, khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của phương án theo thẩm định.

b. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được sử dụng 25% (trong tổng số 2% kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của phương án) để chi phí cho các nội dung: Chi cho họp thẩm định, kiểm tra phương án; tiền xăng xe, tiền nghỉ, tiền công tác phí cho công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường; Chi họp giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền; Chi văn phòng phẩm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác thẩm định của hội đồng.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi về chế độ tiền lương và có biến động của thị trường vật tư, vật liệu xây dựng tại các địa phương các ngành chức năng có liên quan có trách nhiệm tổng hợp và trình UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh mức giá bồi thường cho phù hợp với thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số: 691/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô