ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản vănhóa ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số Điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa vàdanh lam thắng cảnh;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hộiđồng Xét duyệt Hồ sơ Di tích tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 07 tháng 10 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch (kèm theo Hồ sơ khoa học di tích),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng Địa điểm ÂmHồn Đàn (phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là di tích Lịchsử văn hóa cấp Tỉnh.

Điều 2. Việc quản lý di tíchđược xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này tuân thủ theo quy định của pháp luậthiện hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên vàMôi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch Ủy bannhân dân phường Thuận Hòa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP và CV: NĐ, XD;
- Lưu: VT, VH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa