HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 257-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THU MUA HẢI SẢN TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BỘ HẢI SẢN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo nghị định số 172-CP ngày 1-11-1973 của Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ vào nghị định số 2-CP ngày 8-1-1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Hải sản.
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 5 năm 1978.
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Công ty vật tư và thu mua hải sản trung ương (gọi tắt là Công ty hải sản trung ương) trực thuộc Bộ Hải sản, trên cơ sở tổ chức của 3 Công ty hiện có (Công ty hải sản I, Công ty hải sản II, Công ty hải sản III) được thành lập theo nghị định số 2-CP ngày 8-1-1977 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. – Công ty hải sản trung ương là đơn vị sản xuất kinh doanh, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế.

Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất nghề cá (khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, cơ khí tàu thuyền, nghiên cứu khoa học…);

2. Lập kế hoạch về thu mua và phân phối hải sản cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao;

3. Tổ chức thu mua hải sản ở những ngư trường ngoài khơi và một số hải đảo;

4. Tổ chức vận chuyển hải sản (chủ yếu là cá tươi) để bán buôn cho ngành nội thương theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

5. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, kỹ thuật và tài chính của Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3. – Công ty hải sản trung ương có trách nhiệm chỉ đạo về kế hoạch và nghiệp vụ kinh doanh đối với các công ty hải sản của các địa phương; cùng với các Công ty hải sản địa phương hình thành một mạng lưới cung ứng vật tư và thu mua hải sản thống nhất, thông suốt từ Bộ xuống địa phương và cơ sở.

Điều 4. – Tổ chức Công ty hải sản trung ương gồm các đơn vị trực thuộc: Các chi nhánh cung ứng vật tư hải sản, các xí nghiệp thu mua và chế biến hải sản, sản xuất lưới, dây, lưỡi câu, v.v… hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế do đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản quy định; tại cơ quan Công ty có một số phòng, ban giúp việc.

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cụ thể của Công ty và các đơn vị trực thuộc do đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản căn cứ vào quyết định này quy định, với nguyên tắc tinh giản bộ máy, biên chế gọn, nhẹ, làm việc có hiệu quả.

Điều 5. – Công ty hải sản trung ương có một giám đốc phụ trách, có một số phó giám đốc giúp việc.

Điều 6. – Quyết định này thay thế quyết định số 154-CP ngày 26-6-1978 của Hội đồng Chính phủ.

Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. – Đồng chí Bộ trưởng Bộ Hải sản, các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị