ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 257/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CẤP KHEN THƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT – HỢP LÝ HOÁ SẢN SUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962; .
- Căn cứ Nghị định số 31/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 23-1-1981 ban hành điềulệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế;
- Căn cứ công văn số 319/SC-PM ngày 16-3-1981 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước hướng dẫn việc xét khen thưởng những sáng kiến áp dụng trước khi ban hànhnghị định 31-CP ngày 23-01-1981;
- Căn cứ thông tư số 61/SC-PM ngày 31-3-1981 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước hướng dẫn thi hành điều lệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sảnxuất và sáng chế ban hành bởi nghị định 31-CP ngày 23-01-1981;
- Để tăng cường công tác tổ chức và quản lý, đồng thời bảo đảm việc xét khen thưởngkịp thời các sáng kiến nhằm khuyến khích mọi người lao động phát huy khả năng sángtạo các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoahọc kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế và khôngngừng phát triển sản xuất của thành phố;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay tạm thờiphân cấp về quyền hạn quyết định mức thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lýhoá sản xuất cho các cơ quan, đơn vị cơ sở kể cả quốc doanh, công tư hợp doanhvà kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa trực thuộc thành phố như sau:

1) Giám đốc và Thủ trưởng cácSở, Ban, Ngành được quyền quyết định mức thưởng cho tác giả sáng kiến, cao nhấttới bậc 8 theo bảng phụ lục 1 của Điều lệ ban hành bởi Nghị định 31-CP.

2) Giám đốc và Thủ trưởng cácCông ty, xí nghiệp liên hợp, liên hiệp xí nghiệp, xí nghiệp trực thuộc Sở, Liênhiệp xã quận, huyện, nếu có đủ các điều kiện ghi ở điều 2 dưới đây, được quyềnquyết định mức thưởng cho tác giả sáng kiến cao nhất tới bậc 6 theo bảng phụlục 1 của bản Điều lệ ban hành bởi Nghị định 31-CP.

3) Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, hành chánh sự nghiệp (bao gồm cả trườnghọc, bệnh viện) của thành phố nếu không được công nhận theo khoản 2 kể trên,chỉ được quyền quyết định mức thưởng cho tác giả sáng kiến cao nhất tới bậc 4theo bảng phụ lục 1 của bản Điều lệ ban hành bởi Nghị định 31-CP.

Điều 2.

1) Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị chỉ được quyền quyết định thưởng sáng kiến đến bậc 6 như quy định trongkhoản 2 điều 1 kể trên, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Xét theo tiêu chuẩn xếp loạixí nghiệp của Nhà nước đã được công nhận là có nề nếp tốt về quản lý kinh tế kỹthuật;

b) Được công nhận đã có nề nếptốt về tổ chức và quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sảnxuất.

2) Ban Khoa học kỹ thuật thànhphố, Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chánh, Sở Lao động có nhiệm vụphối hợp với các Sở, Ban, Ngành để xác nhận các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiệnkể trên, để lập danh sách thông qua Hội đồng sáng kiến thành phố trình Ủy bannhân dân thành phố xét duyệt.

3) Danh sách này được điều chỉnhbổ sung mỗi năm một lần, kể từ ngày được ký xét duyệt.

Điều 3.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Những quy địnhtrước đây trái với văn bản này đều được bãi bỏ.

Điều 5.– Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban khoa học và kỹ thuậtthành phố, trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chínhquyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Lao động, Thủ trưởng cácSở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhândân quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công