ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2016

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỊCH VỤ NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lưng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 củay ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt giá đất nền mộ và giá dịch vụ Nghĩa trang thành phố Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau tại Báo cáo số 13/BC-STC ngày 14/01/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá dịch vụ Nghĩa trang thành phố Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Giá dịch vụ xây dựng (đã bao gồm thuế VAT):

- Xây dựng tường rào khung gạch thông gió mộ gia tộc: 1.028.000 đồng/m2;

- Đan bê tông lối đi xung quanh mộ phổ thông: 619.000 đồng/m2

- Xây dựng mộ cải táng ốp đá Granite: 11.417.000 đồng/mộ

- Ốp đá Granite mộ phổ thông: 11.713.000 đồng/mộ

- Ốp đá Granite mộ phổ thông có mái che: 15.000.000 đồng/mộ

- Xây mộ phổ thông có mái che: 5.162.000 đồng/mộ.

2. Hủy bỏ nội dung “Nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng thêm hoặc thỏa thuận với người sử dụng về giá dịch vụ, nhưng không quá 10% so với mức quy định”tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 củay ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- y ban nhân dân thành phố Cà Mau quản lý, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đu tư và áp dụng giá đt, giá dịch vụ của Nhà đu tư theo đúng quy định.

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát niêm yết công khai giá dịch vụ Nghĩa trang thành phố Cà Mau theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND thành phố Cà Mau; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng: XD (Ph), NN-NĐ;
- Lưu: VT. Tr 29/02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCHLâm Văn Bi