THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

SỐ257-TTG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HẠ LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Xâydựng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định hướng chủyếu trong đề án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2010 do Chủ tịch Uỷban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình (Tờ trình số 1146-TT/UB ngày 18/6/1994) và ýkiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 460-BXD/KTQH ngày 14/4/1995)với những nội dung chính như sau:

1/ Về tính chất của thành phố HạLong:

Thành phố Hạ Long là trung tâmdu lịch nghỉ mát của cả nước có quy mô tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị,kinh tế, văn hoá của tỉnh Quảng Ninh, là đầu mối giao thông, Trung tâm thươngmại dịch vụ lớn của vùng, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của cảnước, là trung tâm khai thác, sàng tuyển than quan trọng của cả nước.

2/ Về quy mô:

Căn cứ vào khả năng quỹ đấtthành phố Hạ Long phát triển chủ yếu 4 khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy, Bắc Cửa Lụcvà khu vực Hùng Thắng quy mô dân số thành phố khoảng 500.000 người.

3/ Về quản lý kiến trúc cảnhquan và môi trường đô thị:

Bố cục không gian các công trìnhkiến trúc ven biển phải phù hợp với cảnh quan thiên nhiên chung, không làm biếndạng địa hình cảnh quan và bảo đảm môi trường trong sạch.

4/ Về quy hoạch xây dựng cơ sởhạ tầng kỹ thuật

Cần bảo đảm cho việc phát triểncác công trình giao thông như ga lập tàu, ga trên cảng, công trình kho bãi phụcvụ cảng nước sâu và cảng chuyên dùng khác, đảm bảo yêu cầu cấp nước, cấp điệnvà thoát nước phục vụ cho sản suất và sinh hoạt của thành phố.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựngban hành Điều lệ quản lý qui hoạch xây dựng thành phố Hạ Long để làm cơ sở choviệc quản lý xây dựng, bảo đảm việc xây dựng theo đúng qui hoạch đã được duyệtvà các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Chủ tịch Uỷ ban Nhândân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện qui hoạch chungthành phố Hạ Long bao gồm:

- Lập và trình duyệt các quihoạch chuyên ngành và qui hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai các dựán đầu tư theo thứ tự ưu tiên để thực hiện qui hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn việc thực hiện xâydựng theo đúng qui hoạch được duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ,ngành để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để xây dựng thành phố HạLong.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dântỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)