UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2574/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐỊA ỐC GÒ MÔN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN SANG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 5075/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đợt 1) trong năm 2004 ;
Xét đề nghị của Công ty Địa ốc Gò Môn tại Công văn số 85/2004/CV-GM ngày 22 tháng 4 năm 2004 và của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tại Công văn số 503/CV-VP ngày 12 tháng 5 năm 2004 về thành lập Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố tại Tờ trình số 214/ĐMDN ngày 17 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm các Ông, Bà sau đây:

1. Trưởng ban : Ông Hồ Tùng Lâm, Quyền Giám Đốc Công ty.

2. ủy viên Thường trực: Bà Đặng Thị Huê, Kế toán trưởng.

3. Các ủy viên khác:

- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ ;

- Bà Nguyễn Thị Việt Oanh, Chủ tịch Công đoàn ;

- Ông Trần Trí Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh ;

- Ông Hoàng Mạnh Trực, Trưởng phòng Kỹ thuật.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn gồm :

2.1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Những Thông tư, Công văn hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của các Bộ-Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Xác định thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp, báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố.

2.3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo kết quả tại thời điểm chuyển đổi nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

2.4. Lập kế hoạch chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong thời hạn 90 ngày (cho đến ngày đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án chuyển đổi Công ty Địa ốc Gò Môn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (số 177 đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 05 mỗi tháng.

2.5. Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3. Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Địa ốc Gò Môn được sử dụng con dấu của Công ty Địa ốc Gò Môn trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho đến khi đăng ký kinh doanh xong.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn, Trưởng Ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông, Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ban TC Thành ủy
- Thường trực Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua