BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2577/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI TRÊN MIỀNBẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂTHAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch;
Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợpTrung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam “Tổ chức đàotạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc” tại Hà Nội năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án“Tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài chòi trên miền Bắc” tại Hà Nội năm2010.

Điều 2. Nguồn kinh phí tổchức hoạt động trên lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, TổngGiám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, NTBD, M (12)

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Thọ