UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2013 CỦA UBND TỈNH: BỔ SUNG DANH MỤC THUỘCKẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT NĂM 2013, DỰ ÁN BỒI THƯỜNG GPMB HẠ TẦNGKỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM VHLH TÂY THIÊN.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Dự toán Ngân sách tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày07/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày18/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt độngvà Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày27/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt phương án tổng thể bồithường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu trung tâm Văn hóa Lễ hộ Tây Thiên;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày03/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ QuỹPhát triển đất năm 2013;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển Đất tỉnh VĩnhPhúc tại Tờ trình số 09/TTr-QPTĐ ngày 13/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Quyết định số 800/QĐ-UBNDngày 03/4/2013 của UBND tỉnh: Bổ sung Danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ QuỹPhát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, tại Biểu chi tiết kèm theo Quyết định,thêm 01 danh mục dự án thuộc huyện Tam Đảo, như sau:

Số TT

TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Quyết định phê duyệt

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo

Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch vốn được ứng: Nằm trong tổng mức vốntối đa cho huyện Tam Đảo năm 2013 (25 tỷ đồng), đã duyệt tại Quyết định số800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Mức vốn ứng cụ thể cho từng Dự án do cấp cóthẩm quyền quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn ứng củatừng dự án theo Điều 23, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBNDtỉnh ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Pháttriển đất tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Giao Quỹ phát triển đất tỉnh, Ban GPMB vàphát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Tam Đảo phối hợp chặt chẽ để thực hiện ứngvốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh; Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ đầutư quản lý, sử dụng vốn ứng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và hoàn trả vốn ứngđầy đủ, đúng thời gian quy định.

3. Các nội dung khác được giữ nguyên và thựchiện theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Kế hoạch Đầu tư, Văn hóa Thể thao Du lịch, Tài nguyên Môi trường, Xâydựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban GPMB và phát triển quỹ đấttỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúcvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến