UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời về chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển,

kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y;

- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Căn cứ Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch ở người;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người;

- Căn cứ Công điện số 1686/TTg-NN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tạm thời về chăn nuôi, giết mổ và vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân co liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Thành