UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 13 tháng 02 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG TRÊN ĐẢO CỒN CỎ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên Đảo Cồn Cỏ.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như điều 2.
- T.vụ Tỉnh ủy, TT/HĐND
- Các PCT UBND tỉnh
- Các PVP, CV
- Lưu VT, NC

T/M UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Q.CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG TRÊN ĐẢO CỒN CỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 258/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến Đảo, mối quan hệ phối hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT –TTATXH), bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên Đảo giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở, Ban ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân khi ra công tác, tham quan Đảo và các lực lượng đóng quân trên Đảo.

Điều 2: Mọi hoạt động trên Đảo phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1) Phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành liên quan, ngoài nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành phải chịu sự Chỉ huy thống nhất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. bảo đảm sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao.

2) Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trên Đảo phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi Quy định về giữ gìn ANCT –TTATXH, bí mật quân sự, quốc phòng, quy định về giữ vệ sinh môi trường. Bảo đảm an toàn mọi mặt. Không làm ảnh hưởng đến hoạt động công tác của các đơn vị đóng quân trên Đảo.

3) Việc xử lý, giải quyết các vụ việc về quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên Đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệnh, điều lệ quân đội và tôn trọng quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

4) Không được chặt phá cây cối hoặc khai thác rừng trái phép trên đảo kể cả khai thác dùng làm chất đốt.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐẢO

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị:

1) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Đảo Cồn Cỏ đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS Quảng Trị trực tiếp quản lý, tổ chức phòng thủ giữ đảo; có trách nhiệm chỉ huy thống nhất các lực lượng đứng chân trên đảo cả thời bình và thời chiến. Việc quản lý người, phương tiện ra đảo trực tiếp giao cho Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm. Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm:

- Xem xét giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ ra công tác, thăm đảo theo yêu cầu.

- Phối hợp cùng BCH Biên phòng tỉnh tổ chức theo giỏi, quản lý hoạt động của các lực lượng ra đảo. Giữ gìn ANCT-TTAT trên đảo và thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hai bên đã ban hành ngày 12/9/2002.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Đảo Cồn Cỏ hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân ra công tác, thăm đảo chấp hành những Quy định cụ thể và phạm vi được phép đi lại, bảo vệ bí mật quân sự trên đảo. Kịp thời báo cáo và tham mưu Bộ CHQS tỉnh đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động trên Đảo.

2) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, quản lý hoạt động của các lực lượng ra đảo và hoạt động ở vùng biển ven đảo, giữ gìn an ninh trật tự trên đảo và thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đã ban hành.

3) Tổng Đội Thanh niên xung phong và các cơ quan liên quan:

Củng cố xây dựng hoạt động của lực lượng TNXP. Tổ chức nơi ăn ở, sinh hoạt có nề nếp, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho Thanh niên tham gia xây dựng Đảo.

4) Các tổ chức và cá nhân ra công tác, thăm đảo:

- Mọi tổ chức và cá nhân ra công tác, thăm đảo đều phải được sự đồng ý của Bộ CHQS tỉnh. Khi ra làm việc phải báo cáo rõ nội dung, thời gian và thành phần tham gia với BCH đảo, đồng thời chấp hành nghiêm mọi quy định trên đảo; Không làm ảnh hưởng đến hoạt động, sinh hoạt của bộ đội và các lực lượng trên đảo, bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường...

- Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chủ động phương tiện, bảo đảm an toàn khi ra, vào đảo.

5) Các đơn vị đóng quân trên đảo:

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị, tổ chức quán triệt tốt các quy định trong công văn 1633/UB-NC ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ đảo”. Tổ chức tốt việc dùng than để đun, nấu ở các đơn vị và lực lượng trên đảo. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cho đảo luôn xanh, sạch, đẹp.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC, PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG TRÊN ĐẢO

Điều 5: Quan hệ giữa Ban Chỉ huy đảo Cồ Cỏ với các cơ quan, đơn vị liên quan:

1) Quan hệ giữa Ban Chỉ huy đảo Cồ Cỏ vớiBộ CHQS tỉnh:

Ban Chỉ huy đảo Cồn Cỏ là đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trực tiếp về mọi mặt của Bộ CHQS tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Bộ CHQS tỉnh về chỉ huy thống nhất các lực lượng trên đảo.

2) Quan hệ giữa BCH đảo Cồ Cỏ với Ban Chỉ huy Biên phòng:

Giữa BCH Đảo với đồn Biên phòng 214 (thuộc BCH Biên phòng) Là mối quan hệ phối hợp hiệp đồng trong quản lý hoạt động của các lực lượng trên đảo có nhiệm vụ bảo vệ đảo trong mọi tình huống, giữ gìn an ninh trật tự trên đảo.

3) Quan hệ giữa BCH đảo với Tổng đội Thanh niên xung phong:

Là mối quan hệ phối hợp công tác, thường xuyên trao đổi, thông báo cho nhau tình hình hoạt động của đơn vị mình, cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan.

4) Quan hệ giữa Ban Chỉ huy đảo Cồ Cỏ với lực lượng cảnh sát biển:

Là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH trên vùng biển ven đảo.

5) Các lực lượng, tổ chức đóng quân trên đảo, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình còn phải có trách nhiệm cùng nhau phối hợp trong hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh khẩn cấp xẩy ra trên đảo.

Chương V

ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

Điều 6: Trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thực hiện:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo BCĐ đảo Cồn Cỏ kiểm tra hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, BCH đảo tổng hợp ý kiến thành văn bản báo cáo Bộ CHQS tỉnh, trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi quy chế để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ Quy chế này./.