ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2580/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNHQUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONGLĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2013/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Côngvăn số 1602/TCHCSN-STC ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc đính chính Quyết địnhsố 21/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Quy định một số chínhsách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạynghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hànhkèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Kiên Giang như sau:

Tại Khoản 4, Điều 3 đã ghi: “4. Miễn, giảm tiền sửdụng đất, miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa phải chuyển mục đích sửdụng đất:

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được phépchuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầutư và đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quy định này thì đượcmiễn, giảm tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 củaĐiều này.”

- Đính chính lại thành: “4. Miễn, giảm tiền sử dụngđất, miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa phải chuyển mục đích sử dụngđất:

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được phépchuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầutư và đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Quy định này thì đượcmiễn, giảm tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 củaĐiều này.”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 21/2013/QĐ-UBNDngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành một sốchính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáodục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi