ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưng tỉnh tại Tờ trình số 569/TTr-TTHĐTĐKT ngày 06/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- TTTU, TT.HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- S
Nội vụ (05 bn);
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCNgV (QD101;10/11).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CẤU KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2584/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã nhằm thống nhất trong việc xét thi đua, khen thưng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

2. Việc xét thi đua và khen thưng phải dựa trên tiêu chí cụ thể, đảm bo đúng nguyên tắc theo quy định của Luật Thi đua, khen thưng. Khen thưởng phải đảm bảo đúng thành tích và khen thưởng kịp thời để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng con người mới.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với việc xét khen thưởng các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chương II

CƠ CẤU KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG

Điều 3. Các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã phải có từ 06 đơn vị trở lên. Mỗi huyện, thị xã không chia quá 08 cụm, khối thi đua.

Điều 4. Cơ cấu xét khen thưởng

1. Khối có từ 06 đến 09 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì, 01 ba.

2. Khối có từ 10 đến 13 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì, 02 ba.

3. Khối có từ 14 đến 16 đơn vị: chọn 01 nhất, 01 nhì, 03 ba.

4. Khối có từ 17 đơn vị trở lên: chọn 01 nhất, 02 nhì, 04 ba.

5. Trên cơ skết quả chấm điểm, xếp hạng thi đua của các cụm, khối, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã xem xét trong số các đơn vị về nhất các cụm, khối thi đua, chọn ra 02 đơn vị tiêu biểu đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, cụ thể:

a) 01 đơn vị xã, phường, thị trấn.

b) 01 đơn vị phòng, ban.

Điều 5. Hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng

1. Đơn vị được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo mức tiền thưởng bằng 15,5 lần mức lương cơ sở.

2. Các đơn vị xếp hạng nhất các cụm, khối thi đua nhưng không được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và các đơn vị xếp hạng nhì cụm, khối thi đua được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng bằng 02 lần mức lương cơ sở.

3. Các đơn vị xếp hạng ba các cụm, khối thi đua được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Riêng các đơn vị ngành dọc, không thuộc biên chế và quỹ lương do huyện, thị xã quản lý, được tặng Bằng chứng nhận đơn vị xếp hạng ba cụm, khối thi đua, kèm theo mức tiền thưởng bằng tiền thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) có trách nhiệm phối hợp cùng các huyện, thị xã hướng dẫn việc chấm điểm thi đua cho các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã.

Điều 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm đẩy mạnh các phong trào thi đua của các cụm, khối thi đua, có nội dung và chỉ tiêu cụ thể, góp phần đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực./.