UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/QĐ-UBND

Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KIỂMĐỊNH, KIỂM NGHIỆM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứThông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của BộKhoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBNDcấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứQuyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnhvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoahọc và Công nghệ;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1169/TTr-SNV ngày 27 tháng 10 năm2008 và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 815/TTr-SKHCN ngày 22tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpTrung tâm Chuyển giao công nghệvà Kiểm định, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâmChuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm là đơn vị sự nghiệp có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địaphương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trungtâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm để triển khai thực hiện.

Việc bổnhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiệntheo sự phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của UBND tỉnh.

Biên chếcủa Trung tâm là biên chế sự nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ hàng nămtrong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ chế tàichính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 củaChính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa họcvà công nghệ công lập và Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT /BTC-BKHCN-BNV ngày05/6/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫnthực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cácquyết định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giaocông nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: CN, TH;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thiện