BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 2585/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêuchuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộKhoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia sauđây:

1. TCVN 3907 : 2011

Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế

2. TCVN 8793 : 2011

Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế

3. TCVN 8794 : 2011

Trường trung học – Yêu cầu thiết kế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh