ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM BKHOẢN 8 CHỈ THỊ SỐ 04/2014/CT-UBND NGÀY 10/3/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở CHÓ, MÈO NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆAN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực Thú y;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPTNT tại Công văn số 1745/SNN-CN ngày 03/6/2014, ý kiến của Sở Tư pháp tại Côngvăn số 686/STP-VB ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việctăng cường công tác phòng, chống bệnhdại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

"b) Chấp hành đầy đủ các đợttiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo theo kế hoạch hàng năm của huyện, tỉnh.Trường hợp chủ nuôi chó, mèo không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực thú y."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công antỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng