ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/QĐ-UBND

Long An, ngày 26 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 03/2007/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN; THẨM ĐỊNH, XÉT VÀ PHÊ DUYỆT TRỮLƯỢNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTờ trình số: 303/TTr-STNMT-KS ngày 15/07/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBNDngày 11/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục cấpgiấy phép hoạt động khoáng sản, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoángsản trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bảnhướng dẫn thi hành đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục, thời gian cấp giấyphép hoạt động khoáng sản và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TN và MT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, STNMT, An.
QDBB-QD 03-2007-CP KHOANG SAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm