ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, BAN HÀNHKÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2815/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạchthực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhànước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơsở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 914/TTr-SGD &ĐT ngày 04 tháng 10 năm2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theoQuyết định này: phụ lục sửa đổi nội dung 10 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục vàĐào tạo, quy chế thi tuyển sinh được ban hành kèm theo Quyết định 2815/QĐ-UBNDngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việccông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

PHỤ LỤC

CÁCNỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Lĩnh vực giáo dục và đàotạo

5. Tuyển dụng viên chức ngạchgiáo viên trung học phổ thông.

Phí, lệ phí: không.

7. Liên kết đào tạo trình độtrung cấp chuyên nghiệp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình về việc mở lớp liênkết đào tạo (Mẫu 1);

+ Công văn đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc bộ, ngành có nhu cầu đàotạo;

+ Bản sao hợp lệ văn bản phêduyệt chỉ tiêu và văn bản cho phép mở ngành đào tạo;

+ Hợp đồng liên kết đào tạo hoặcbiên bản ghi nhớ thỏa thuận về liên kết đào tạo;

+ Chương trình đào tạo (Mẫu 2);

+ Danh sách nhà giáo tham giagiảng dạy và cán bộ quản lý (Mẫu 3);

+ Bảng kê cơ sở vật chất, thiếtbị phục vụ liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Mẫu 4);

+ Các văn bản khác có liên quanđến việc liên kết đào tạo (nếu có).

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ trình về việc mở lớp liênkết đào tạo (Mẫu 1).

+ Chương trình đào tạo (Mẫu 2).

+ Danh sách nhà giáo tham giagiảng dạy và cán bộ quản lý (Mẫu 3).

+ Bảng kê cơ sở vật chất, thiếtbị phục vụ liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Mẫu 4).

8. Đăng ký, cấp phép tổ chứcđào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyênđề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thườngxuyên.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình về việc đăng ký, cấpphép (tại Điều 4 của Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Lập danh sách đội ngũ cán bộquản lý, giáo viên (Phụ lục 1);

+ Bản thống kê, giải trình vềchủng loại, số lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệuphục vụ cho chương trình đào tạo (Phụ lục 2);

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu danh sách đội ngũ cán bộquản lý, giáo viên (Phụ lục 1);

+ Mẫu thống kê cơ sở vật chất,trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo (Phụ lục2);

+ Mẫu đơn đăng ký dự kiểm tracấp chứng chỉ (Phụ lục 3).

10. Công nhận trường tiểu họcđạt chuẩn quốc gia.

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo của nhà trường theotừng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

+ Văn bản đề nghị công nhậntrường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

+ Biên bản kiểm tra mức chấtlượng tối thiểu (Phụ lục 2);

+ Biên bản kiểm tra trường tiểuhọc đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục 3);

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Biên bản kiểm tra mức chấtlượng tối thiểu (Phụ lục 2).

+ Biên bản kiểm tra trường tiểuhọc đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục 3).

11. Công nhận trường trunghọc cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà trường tự kiểm tra,đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại chương II của quy chế công nhậntrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học đạt chuẩn quốc gia (được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Chuẩn bị đầy đủ hồ sơtheo quy định, có xác nhận của phòng Giáo dục và Đào tạo và ý kiến chuẩn y củaỦy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Sở Giáodục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - địachỉ: 217 Ba Cu – phường 4 – thành phố Vũng Tàu).

Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạotiếp nhận hồ sơ trường trung học cơ sở và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thànhlập đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bước 4. Đoàn kiểm tra của tỉnhtiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định (theo Thông tư số06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nếuthấy đủ điều kiện đạt chuẩn, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốcgia.

Bước 5. Nhận kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo - địa chỉ: 217 Ba Cu –phường 4 – thành phố Vũng Tàu.

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của nhà trường đề nghịđược công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

+ Báo cáo thực hiện các tiêuchuẩn quy định trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốcgia (được ban hành kèm theo Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo), kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhàtrường;

+ Biên bản tự kiểm tra củatrường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhậntrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học đạt chuẩn quốc gia.

12. Công nhận trường trunghọc phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà trường tự kiểm tra,đánh giá theo các tiêu chuẩn được quy định tại chương II của quy chế công nhậntrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học đạt chuẩn quốc gia (được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Chuẩn bị đầy đủ hồ sơtheo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ về Sở Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - địa chỉ:217 Ba Cu – phường 4 – thành phố Vũng Tàu).

Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạotiếp nhận hồ sơ trường trung học phổ thông và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnhthành lập đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bước 4. Đoàn kiểm tra của tỉnhtiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định (theo Thông tư số06/2010/BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nếu thấyđủ điều kiện đạt chuẩn, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Bước 5. Nhận kết quả tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo - địa chỉ: 217 Ba Cu –phường 4 – thành phố Vũng Tàu.

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của nhà trường đề nghịđược công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

+ Báo cáo thực hiện các tiêuchuẩn quy định trong chương II của quy chế công nhận trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốcgia (được ban hành kèm theo Thông tư 06/2010/BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo), kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhàtrường;

+ Biên bản tự kiểm tra củatrường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

+ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhậntrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học đạt chuẩn quốc gia.

14. Thẩm định đề án thành lậpTrung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm KTTH-HN; Trung tâm Ngoại ngữ - Tinhọc ngoài công lập.

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với hồ sơ thành lập trungtâm ngoại ngữ - tin học bao gồm:

1. Tờ trình xin thành lập trungtâm;

2. Đề án thành lập trung tâm gồmcác nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu thành lậptrung tâm;

b) Tên trung tâm, địa chỉ, sốđiện thoại, Email, Fax;

c) Dự kiến các chương trìnhgiảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d) Bản thuyết minh về các điềukiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu(hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của vănphòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theoquy định tại Điều 8 của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Danh sách trích ngang đội ngũcán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độchuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e) Bản thống kê về cơ sở vậtchất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dựkiến làm giám đốc trung tâm;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉcủa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

* Đối với hồ sơ thành lập Trungtâm Giáo dục thường xuyên - Trung tâm KTTH-HN bao gồm:

1. Công văn đề nghị thành lậptrung tâm giáo dục thường xuyên:

Công văn của Ủy ban nhân dân cấphuyện đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện hoặc công văncủa Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyêncấp tỉnh;

2. Đề án thành lập trung tâmgiáo dục thường xuyên:

a) Nhu cầu của việc thành lậptrung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Phương hướng hoạt động củatrung tâm giáo dục thường xuyên;

c) Những điều kiện về cơ sở vậtchất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chếban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Ý kiến của các cơ quan quảnlý nhà nước có liên quan;

đ) Sơ yếu lý lịch của người dựkiến làm giám đốc trung tâm.

- Thời hạn giải quyết: trongvòng 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

* Đối với hồ sơ thành lập trungtâm ngoại ngữ - tin học

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):không.

* Đối với hồ sơ thành lập trungtâm giáo dục thường xuyên - trung tâm KTTH-HN bao gồm:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): SởNội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: quyết định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

* Đối với Trung tâm ngoại ngữ -tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có nguồn tuyển sinh thườngxuyên, ổn định;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý theoquy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâmngoại ngữ - tin học;

+ Có đội ngũ giáo viên đủ tiêuchuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoạingữ - tin học, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục,đúng lịch trình của khoá học;

+ Có đủ văn phòng, phòng học,bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứngyêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyếtvà thực hành của học viên;

+ Có nguồn tài chính tối thiểuđủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên;

+ Có đầy đủ các điều kiện theoquy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

* Đối với Trung tâm giáo dụcthường xuyên được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

+ Việc thành lập trung tâm phùhợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạchmạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tậpcủa cộng đồng;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý vàgiáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế tổ chức vàhoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Có địa điểm để xây dựng cơ sởvật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của quy chế tổ chức vàhoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chếtổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chếtổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

+ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủyquyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập các trung tâmngoại ngữ, tin học ngoài công lập.

16. Chuyển học sinh chuyênsang trường khác.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: tổ chức, cá nhân.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Giáo dục 2005;

+ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chếtổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyểnsinh.

1. Tiếp nhận học sinh ViệtNam về nước cấp trung học phổ thông

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹhoặc người giám hộ ký;

+ Hồ sơ học tập gồm:

a) Học bạ (bản gốc và bản dịchsang tiếng Việt);

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệpcủa lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);

c) Bằng tốt nghiệp bậc học dướitại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có)
 d) Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài;

đ) Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhậntạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Học sinh vào học tại trườngtrung học phổ thông phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp trung học cơ sởtương đương bằng tốt nghiệp ở trung học cơ sở của Việt Nam;

+ Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam;

+ Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 1 tuổi so với tuổi quy định của từngcấp học.

- Chương trình học tập:

+ Chương trình học tập ở nướcngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa họcxã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chươngtrình giáo dục của Việt Nam.

+ Những học sinh đang học dởchương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tươngđương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớphọc đó.

+ Học sinh muốn vào học trườngtrung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năngkhiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt đó.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):không.

2. Tiếp nhận học sinh ngườinước ngoài cấp trung học phổ thông

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹhoặc người giám hộ ký.

+ Bản tóm tắt lí lịch.

+ Bản sao và bản dịch sang tiếngViệt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 14 của Quy định này(có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

+ Học bạ (bản gốc và bản dịchsang tiếng Việt).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (docơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

+ Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Học sinh người nước ngoài cónguyện vọng vào học tại các trường trung học phổ thông phải có giấy chứng nhậntốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáodục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học;

+ Điều kiện sức khoẻ.

- Học sinh phải được kiểm trasức khoẻ khi nhập học;

- Trường hợp mắc các bệnh xãhội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước;

- Khi mắc các bệnh thông thườngphải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.

+ Điều kiện tuổi: học sinh ngườinước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so vớituổi quy định của từng cấp học.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):không./.