ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai và Xí nghiệp

Gạch Tuynen Lào Cai về Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai,

 quản lý Nhà nước theo chuyên ngành

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, tại phiên họp UBND tỉnh Lào Cai, ngày 23 tháng 8 năm 2000;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Môi trường - Đô thị Lào Cai và Xí nghiệp Gạch Tuynen Lào Cai, về Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, quản lý Nhà nước theo chuyên ngành, kể từ ngày 01/10/2000.

UBND thị xã Lào Cai và Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ và hồ sơ, tài liệu (nếu có) có liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với 2 đơn vị nói trên cho Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, theo đúng nguyên tắc thủ tục Nhà nước đã quy định; UBND tỉnh ủy quyền cho Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì việc bàn giao này, xong trước ngày 30/9/2000 và có báo cáo kết quả cụ thể về UBND tỉnh.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, Giám đốc sở Công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị Lào Cai, Giám đốc Xí nghiệp Gạch Tuy nen Lào Cai, căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử