BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 259/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BXD ngày 24/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2012-2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Bùi Phạm Khánh: Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Ông Lương Đức Tuấn: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;

5. Ông Đỗ Văn Sơn: Thiếu tướng – Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

7. Ông Lê Đức Vinh: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương – Thành viên;

8. Bà Nguyễn Minh Hằng: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

9. Ông Phạm Quốc Tuấn: Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch & Đầu tư – Thành viên;

10. Ông Phùng Văn Hào: Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

11. Bà Nguyễn Minh Tuyến: Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải – Thành viên;

12. Ông Hoàng Mạnh Cương: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

13. Đại diện của Bộ Tài Chính – Thành viên;

14. Ông Trần Ngọc Thiện: Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

15. Ông Hoàng Thọ Vinh: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

16. Ông Phạm Gia Yên: Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

17. Ông Phạm Văn Khánh: Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

18. Bà Trần Thu Hằng: Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng - Thành viên;

19. Ông Lê Quang: Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

20. Ông Nguyễn Gia Chính: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

21. Ông Trần Quốc Hùng: Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

23. Ông Nguyễn Trọng Ninh: Phó Cục trưởng - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

24. Bà Võ Thị Thanh Xuân: Phó Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật, Thành viên.

Điều 2.Thành lập Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Ngọc Thiện: Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Thọ Vinh: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Bà Vũ Thị An Minh : Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Ông Đoàn Trần Bính: Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Ông Đỗ Toàn Thắng: Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

7. Bà Trần Thu Hoà: Chuyên viên Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

8. Ông Lê Quang Vinh: Chuyên viên Vụ kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Thành viên;

9. Ông Vũ Quang Trường: Chuyên viên Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình; Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Ông Trần Đăng Luyến: Phó trưởng phòng Chế độ - Dự toán - Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thái Bình: Phó trưởng phòng Đầu tư - Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Hợp: Phó trưởng phòng thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Bộ Công an - Thành viên;

13. Bà Tống Thị Hạnh: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

14. Ông Vũ Quyết Thắng: Chuyên viên Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Ông Vương Duy Dũng: Phó trưởng Phòng Phát triển nhà - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Chiến Thắng: Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 60 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ,

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Lưu VT, HĐXD

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng