ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộtrình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thng;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộtrình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Tiền Giang tại Công văn số 2306/SCT-QLTM ngày 04 tháng 12 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Báo p Bắc; - Đài Phát thanh và Truyền hình TG;
- Cổng thông tin điện tử TG;
- VPUB; CVP và Phòng TCTM;
- Lưu: VT, (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển tiêu dùng nhiên liệu sinh học, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Triển khai thực hiện đúng lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo đúng qui định.

II. NỘI DUNG

1. L trình thc hin:

- Từ tháng 02 năm 2016: triển khai phối chế, kinh doanh xăng sinh học E5, để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Từ ngày 01/12/2017: xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ gii đường bộ tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh là xăng E5, E10.

2. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Chi nhánh Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ theo lộ trình nêu trên.

- Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, tàng trữ nhằm phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng quy định hiện hành; kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phổ biến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học của Bộ Công Thương, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phối nhiên liệu sinh học theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối nhiên liệu sinh học của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

- Phối hp các Chi nhánh doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đảm bảo cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường tiêu thụ và tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tham gia phân phối nhiên liệu sinh học xăng E5, E10.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch truyền thông về nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 theo lộ trình tại kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10.

4. Các Chi nhánh doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tnh Tiền Giang:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại kế hoạch này;

- Triển khai trong hệ thống phân phối của mình về lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng ... để thực hiện theo đúng lộ trình của kế hoạch này;

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông;

- Định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

5. Báo Ấp Bắc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng nhiên liệu sinh học xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các t chức đoàn thể trên đa bàn tỉnh

- Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng.

- Tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo sự chỉ đạo, kế hoạch chung của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan liên quan phối hp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; nếu phát sinh các vấn đề mới cần giải quyết đề nghị gửi ý kiến, đề xuất về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.