UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦACHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂMSOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính.

Điều 2.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thànhphố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chínhvà Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả công táccải cách thủ tục hành chính.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chịu tráchnhiệm triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thựchiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủyban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT- NC (P.Hà 176).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 259 /QĐ-UBND ngày 19 /7/2013 của UBND tỉnhTuyên Quang)

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian trình UBND tỉnh

Thời gian hoàn thành

1

Nghị quyết Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Tư pháp

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 gửi HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết

HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết vào ngày 18/7/2013,

2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Sở Tư pháp

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Sở Tư pháp đã trình tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 28/6/2013

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

tháng 7/2013

tháng 8/2013

4

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Sở Tư pháp đã trình tại Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 28/6/2013

tháng 8/2013

5

Kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

6

Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính

- Sở Tư pháp;

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thường xuyên

7

Thống kê kịp thời thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

8

Kiểm soát chất lượng thống kê và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Thường xuyên

9

Tổ chức nhập kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố và các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

10

Thường xuyên công khai kịp thời, dưới nhiều hình thức các thông tin về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

11

Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính, quy định hành chính được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/3/2013 về thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2013; báo cáo kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp tổng hợp

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội;

- UBND thành phố, Sơn Dương, Na Hang;

- UBND các xã được lựa chọn rà soát điểm.

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 8/2013

12

Tổng hợp kết quả rà soát quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kiến nghị thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 04/KH-UBND .

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND thành phố, Sơn Dương, Na Hang

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

15/10/2013

13

Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

Tháng 12

14

Tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn.

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 12