ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2592/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 13 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 03 THỦTỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀPTNT TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 140/TTr-SNN ngày19/08/2013; Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 95/TTr-STP ngày 18 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính sửa đổi, bổsung, 03 TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp vàPTNT tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cácSở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3;
- TT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- CVP, PCVP (Thìn);
- Lưu: VT, NC, NLN-TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 13 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 03 TTHC BANHÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 2592/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhLào Cai)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (13 TTHC)

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (08 TTHC)

1.

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án lâm sinh đối với các tổ chức thuộc tỉnh.

2.

Phê duyệt hồ sơ, cấp phép mở rừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên là rừng sản xuất cho tổ chức.

3.

Thẩm định phương án thu hồi, bồi thường rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích ngoài lâm nghiệp.

4.

Cấp phép mở rừng khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên cho tổ chức.

5.

Cấp phép mở rừng khai thác tận dụng rừng chuyển đổi mục đích sử dụng cho tổ chức.

6.

Cấp phép mở rừng khai thác gỗ rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại cho tổ chức.

7.

Phê duyệt phương án thanh lý rừng tự nhiên, rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng.

8.

Phê duyệt phương án thanh lý rừng chuyển sang cây trồng khác.

II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (02 TTHC)

1.

Thông báo tiếp nhận Công bố hợp chuẩn hợp qui thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

III. LĨNH VỰC THỦY SẢN (02 TTHC)

1.

Thông báo tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

2.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (01 TTHC)

1.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (03 TTHC)

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (02 TTHC)

1.

Thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng trồng chuyển sang mục đích khác.

2.

Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (01 TTHC)

1.

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN