ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2595/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰTOÁN VÀ GIAO KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾNLƯỢC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANHHÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 củaChính phủ về việc: "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước"; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tàichính về việc: "Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 củaChính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhànước";

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc: "Hướngdẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập đánh giá môi trường chiến lược";

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịchUBND tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 về: "Giaodự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sáchcấp tỉnh năm 2013"; Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 về việc:"Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triểnkinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030";Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 về việc: "Phê duyệt danh mục kếhoạch quy hoạch năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa";

Xét đề nghị của sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tạiCông số 2522/STC-QLNSTTK ngày 19/7/2013 về việc: "Phê duyệt giao dự toánlập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạchphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm2030",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và giao kế hoạchkinh phí thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2030; để chủ đầu tư và các ngành, các đơn vị có liên quan thựchiện; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng dự toán kinh phí: 365.096.000,0 đồng. (Batrăm sáu mươi lăm triệu, không trăm chí mươi sáu nghìn đồng).

2. Giao kế hoạch kinh phí thực hiện đợt này:

2.1. Tổng số: 365.096.000,0 đồng. (Ba trăm sáu mươilăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

2.2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp kinh tếdành cho các dự án quy hoạch trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

3. Mục tiêu: Lập báo cáo đánh giá môi trường chiếnlược dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ThanhHóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; theo đúng Quyết định số 2397/QĐ- UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ThanhHóa về việc: "Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập điều chỉnh, bổ sung quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đếnnăm 2030".

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báobổ sung có mục tiêu kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầutư) để tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa có tráchnhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng thời quản lý sử dụng kinhphí được giao đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theođúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ vàomức vốn và mục tiêu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổchức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởngcác ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2013193(12).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

PHỤ BIỂU:

DỰ TOÁN LẬP BÁO CÁOĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
(Kèm theo Quyết định số: 2595/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa)

Đơn vị tính: Nghìnđồng.

Số TT

Nội dung

Cách tính

Dự toán kinh phí

Tổng số:

1

Kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT .

GĐMC = GĐMC chuẩn x H1 x H2 x H3 x K = 250 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x (0,4 + 0,6 x 1.050/830).

347.711

2

Thuế GTGT.

= 5,0% x (1)

17.385