UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2598/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ VĂN BẢN DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 01/7/2013LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh LàoCai tại Tờ trình số 100/TTr- STP ngày 26/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản do UBND tỉnhLào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 01/7/2013 liên quan đến các cam kếtcủa Việt Nam với Asean.

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Doãn Văn Hưởng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 01/7/2013LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2598/QĐ-UBND ngày 02 .tháng 10 .năm 2013 củaUBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 04 Quyết định

STT

Số, kí hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Đề nghị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

01

179/1999/QĐ-UBND

05/8/1999

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

- Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1994 hết hiệu lực thi hành do Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 thay thế.

+ Quyết định số 0774/QĐ-BTM ngày 04/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt – Trunghết hiệu lực thi hànhdo Quyết định 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/01/2006 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giớithay thế.

Hiện nay, Quyết định 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/01/2006 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giớiđã bị thay thếbởi Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu .

- Ngày 19/3/2013 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nội dung của Quyết định đã điều chỉnh hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong đó có chợ biên giới cửa khẩu tỉnh Lào Cai.

02

133/2005/QĐ-UB

25/3/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Bn hành quy định về quản lý vốn đầu tư và thực hiện Đề án 134 hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Lào Cai

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản được thực hiện theo giai đoạn, do đó không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

03

02/2009/QĐ-UBND

12/01/2009

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Ngày 01/7/2012 Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành. Triển khai thực hiện Luật, ngày 04/9/2013 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 02 văn bản: Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 39/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.Nội dung của Quyết định 02/2009/QĐ-UBND đã bị Quyết định 38/2013/QĐ-UBND và Quyết định 39/2013/QĐ-UBND bãi bỏ từng phần nhưng không rõ ràng. Do vậy, đề nghị bãi bỏ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

04

34/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản đã bị Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế quản lý hoạt động in và hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Caithay thế và bãi bỏ từng phần, nhưng các nội dung bị thay thế quy định không rõ ràng, do vậy đề nghị bãi bỏ Quyết định 34/2010/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.