ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 26/2005/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI THÀNH CÔNG TY CỔPHẦN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duỵêt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trựcthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 3175/QĐ-CT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Phát triểncơ sở hạ tầng Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công Văn số 09/SKH-ĐT ngày 03tháng 02 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công Văn số 145/SNV ngày 21 tháng02 năm 2005
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chuyển Công tyPhát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi (doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanhđược thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-UB ngày 25 tháng 04 năm 1996 của Ủyban nhân dân tỉnh) thành Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi.

1- Tên đối ngoại: QUANG NGAIGENERAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

2- Trụ sở chính của Công ty:Phường Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3- Vốn Điều lệ: 9.758.800.000,đồng (Chín tỷ, bảy trăm năm tám triệu, tám trăm nhàn đồng chẵn); trong đó tỷ lệcổ phần của Nhà nước nắm giữ ít nhất là 51%.

Điều 2. Ngành nghề kinhdoanh của Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi:

- Xây dựng các công trình: Thủylợi, thủy điện, giao thông, dân dụng, công nghiệp, xây lắp điện;

- Khai thác, sản xuất và kinhdoanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh xăng dầu;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạnvà dịch vụ du lịch;

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạtầng;

- Kinh doanh bất động sản;

Điều 3. Công ty Cổ phầnPhát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có condấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạtđộng theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Ban đổi mới tạiCông ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi có trách nhiệm bàn giao toàn bộvốn, tài sản, lao động … của Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công tyCổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Phát triển cơ sởhạ tầng Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo Phương áncổ phần hoá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3175/QĐ-CT ngày 07/12/2004.

Điều 5. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính,Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủtướng các Sở, ban ngành có liên quan; Ban đổi mới tại Công ty Phát triển cơ sởhạ tầng Quảng Ngãi; Chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc Công ty Cổ phần Pháttriển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/4/2005./.

Nơi nhận: - Như điều 5;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT (CN) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (CN), TC, TH, NL;
- Lưu: VT, DN
.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế