ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁNTHU CHI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 CHO ĐƠN VỊ CÓ THU BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI PHÍ : TRUNGTÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN THUỘC THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍMINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp cóthu ;

Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày16/01/2002 của Chính phủ ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 493/STC-HCSN ngày 19 tháng 01 năm 2006 về điều chỉnh dự toán thu chi các đơn vị trực thuộcThành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố giaotự chủ tài chính theo Nghị định 10/CP giai đoạn 2003 - 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh dựtoán thu chi giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phíhoạt động thường xuyên cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc ThànhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

1. Năm 2003 :

- Dự toán thu : 109.376 ngàn đồng ;

- Dự toán chi : 329.376 ngàn đồng ;

trong đó : Ngân sách cấp 220.000 ngàn đồng.

2. Năm 2004 :

- Dự toán thu : 124.027 ngàn đồng ;

- Dự toán chi : 344.027 ngàn đồng ;

trong đó : Ngân sách cấp 220.000 ngàn đồng.

3. Năm 2005 :

- Dự toán thu : 196.562 ngàn đồng ;

- Dự toán chi : 416.562 ngàn đồng ;

trong đó : Ngân sách cấp 220.000 ngàn đồng.

Điều 2. Dự toán thu chi quy định tại Điều1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng 3 năm (2003 - 2005).

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB : CT ; PCT/VX, TM
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài