UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Thượng Thanh.

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh;
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Thượng Thanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Công chính, Khoa học Công nghệ; Chủ tịch UBND quận Long

Biên; Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu