UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦUTƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Luật dầu tư số 59/2005 QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 146/TTr /SKHĐTngày 26 tháng 6 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quyđịnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởngcác Sở, Ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức,cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

QUY ĐỊNH

HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LẠNG SƠN
(ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnhLạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định áp dụng cho các Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại tỉnhLạng Sơn, các tổ chức, các nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàntỉnh.

Điều 2. Ngoài các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư tại Quy định này, các dựán đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuỳ từng lĩnh vực và địa bàn đầu tư đượchưởng các mức ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Nhà nước Việt Nam về hỗtrợ và ưu đãi đầu tư, bao gồm:

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Ưu đãi về miễn giảm tiền thuế đất.

Các chính sách ưu đãi khác.

Chương II

CÁC QUUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồithường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư theo quy định của Luật đất đaivà bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ. Nhà đầu tư có trách nhiệmchuẩn bị đủ, kịp thời kinh phí bồi thường theo quy định.

Điều 4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng công trình hạ tầng: đườnggiao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc ngoàihàng rào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 5% kinh phí đầu tư hạ tầng gồm cấp điện,cấp thoát nước, đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc trong hàng ràokhu công nghiệp, khu kinh tế nhưng không quá 50 triệu đồng/dự án đầu tư.

Các dự án đầiu tư nằm ngoài địa điểm quy định tại Khoản 1,2Điều này; Căn cứ vào:

Quy mô đầu tư từng dự án;

 Khu vực, địa điểm thực hiện dự án;

 Lĩnh vực đầu tư, sản phẩm của dự án;

Tác động của dự án đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,các vấn đề xã hội, sử dụng lao động tại địa phương;

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ quyết định mức hỗ trợ kinh phí cụ thểđể Nhà đầu tư các công trình hạ tầng gồm: đường giao thông, cấp điện, cấp nước,thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho việc triển khai dự án.

Điều 5. Hỗ trợ đào tạo lao động

1. Hỗ trợ kinh phí đào tạo từ 300.000 đồng đến 1.200.000 đồng/lao động đối với lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006 về phê duyệt mức chi phí đào tạo lao động nôngthôn giai đoạn 2006-2010.

2. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo lao động trên cơ sở định mứcchi phí đào tạo nghề hiện hành của Nhà nước đối với lao động thuộc diện chínhsách, lao động có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực II và III của tỉnh.

Điều 6. Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hoạt động xúc tến thươngmại, xúc tiến đầu tư, hội thảo, hội nghị liên quan đến ứng dụng công nghệ mớivào sản xuất theo kế hoạch của tỉnh được hỗ trợ 10% kinh phí cho các hoạt độngtrên, mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/ năm.

Điều 7. Ưu đãi về thuê đất và giá thuê đất:

1. Đơn giá thuê đất một năm của dự án được tính bằng 0,5%giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê tại Quyết định hàng năm do UBND tỉnh LạngSơn ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

2. Các dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn kinh tế xã hộikhó khăn, địa bàn bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc các dự án đầu tưthuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (theo quy định của Chính phủ) được áp dụngmức giá thuê đất bằng 0,5 lần đơn giá thuê đất theo mục đích sử dụng đất thuêquy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đấtthuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng thầu. Nếu chỉ cómột nhà đầu tư thực hiện dự án thì được áp dụng giá sàn theo quy định của UBNDtỉnh.

Điều 8. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian 6 tháng đối vớiPhần thu nhập từ doanh thu bán sản phảm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, theođúng quy trình sản xuất kể từ ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm.

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian 12 tháng đối vớiPhần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên đượcáp dụng tại Việt Nam, kể từ ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới để sản xuất sảnphẩm.

3. Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tảiđược giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí sử dụng lao độngtrong các trường hợp sau:

Có số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động.

Dự án thường xuyên sử dụng trên 100 lao động nữ.

Dự án sử dụng lao động là thương binh, người tàn tật, lao độngbị nhiễm HIV.

Điều 9. Thủ tục hành chính

Khi thực hiện các thủ tục về đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần đếnlàm việc và nhận kết qủa tại Bộ phận “một cửa liên thông” đặt tại Sở Kế hoạchvà Đầu tư.

Điều 10. Cung cấp thông tin

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố công khai và kịp thờiquy hoạch sử dụng đất, quỹ đất cho thuê, quy hoạch chi tiết cá khu kinh tế, khucông nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, danh mục dự án gọi vốn đầu tư để nhàthầu tự lựa chọn

2. Nhà đầu tư được cung cấp những thông tin về tình hìnhkinh tế –xã hội, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;tham gia các chương trình tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức quảnlý kinh doanh.

Điều 11. Chi thưởng hoa hồng

Mọi tổ chức, các nhân có công đưa các Nhà đầu trong nước vànước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khi dự án hoànthành và đưa vào vận hành có sản phẩm (kể cả sản phẩm dịch vụ) được UBND tỉnh xétthưởng bằng 0,01% trên tổng mức đầu tư nhưng không quá 50 triệu đồng / dự án.

Điều 12. Tư vấn đầu tư

Trung tâm xúc tiến đầu tư đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhLạng Sơn có trách nhiệm cung cấp và tư vấn các thông tin về chính sách, pháp luật,quy định, thủ tục hành chính, thông tin về thị trường, giới thiệu đối tác đầutư liên doanh, hoạt động xúc tiến đầu tư.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. trách nhiệm của các ngành, các cấp của tỉnh và nhà Nhà đầu tư

1. UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầumối, chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các mức hưởng hỗ trợ đầu tư vàcác chính sách ưu đãi đầu tư đối với từng dự án cụ thể.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn ngân sáchhàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh;hướng dẫn công tác thanh quyết toán cho các tổ chức, các nhân được hưởng cácchính sách theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phố hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàntỉnh được hưởng các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo quy định này.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiệnthuận lợi cho dự án triển khai thực hiện trên địa bàn mình quản lý.

5. Các Nhà đầu tư, các tổ chức các nhân có liên quan căn cứvào các quy định trên tự xác định mức hỗ trợ, ưu đãi đầu tư được hưởng và làmtheo thủ tục hưởng hỗ trợ và ưu đãi đầu tư.

Điều 14. Khen thương và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định này được khenthưởng kịp thời.

2. Mọi tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc gây cản trở chocác nhà Đầu tư thực hiện dự án thì tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhậnđầu tư và các khoản hỗ trợ đầu tư nếu dự án không triển khai mà không có lý dochính đáng. Nhà đầu tư phải bồi hoàn các ưu đãi đầu tư đã hưởng và bị thu hồi đấtđã được giao hoặc cho thuê. Nhà đầu tư chịu mọi tổn thất do dự án không triểnkhai.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cấp, ngànhvà các nhà đầu tư cần phản ánh ngay với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vàbáo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh , bổ xung cho phù hợp./