ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/VBAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU VỀ KINH DOANH NHÀ TRỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 05tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thươngmại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trongnước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định điều kiện tối thiểu vềkinh doanh nhà trọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thị, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cáctổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp (b/c)
- Trang Website Chính phủ.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, P.TH, VHXH, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

ĐIỀUKIỆN TỐI THIỂU VỀ KINH DOANH NHÀ TRỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 / 2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng ápdụng

1. Bản Quy định này quy định về điềukiện tối thiểu kinh doanh nhà trọ, được áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quy định này áp dụng đối với: Mọitổ chức, cá nhân là người Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế; người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân là người nước ngoài (Sau đây gọi chunglà tổ chức, cá nhân).

3. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanhnhà trọ phải tuân thủ các điều kiện tại quy định này và quy định của các văn bảnpháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hoạt động kinh doanh nhà trọ trongquy định này là hoạt động cho thuê chỗ nghỉ đối với khách vãng lai theo ngày,giờ nhất định, với trang thiết bị, tiện nghi tối thiểu; giá cả phù hợp với mứcđộ cung cấp các dịch vụ.

2. Hoạt động kinh doanh nhà trọ khôngphải là cơ sở lưu trú được điều chỉnh bởi Luật Du lịch ban hành ngày 27/6/2005và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

Chương II

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NHÀ TRỌ

Điều 3. Điều kiện chủ thể.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà trọphải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và cam kếtthực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ và nhânviên phục vụ phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiểm theo quyđịnh của Bộ Y tế (được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe).

Điều 4. Điều kiện về địa điểm:

Địa điểm kinh doanh phải phù hợp vớiquy hoạch địa phương và được Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố (sau đây gọilà UBND cấp huyện) nơi cơ sở hoạt động chấp thuận bằng văn bản; đảm bảo các điềukiện về: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép xây dựng; vệ sinh môitrường; an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Điều 5. Qui mô và Trang thiết bị.

1. Yêu cầu chung:

a) Nhà trọ phải thông thoáng, váchngăn chắc chắn, có lối thoát hiểm khi có sự cố, đảm bảo đủ ánh sáng trong từng phòngvà ở khu vực xung quanh nhà trọ.

b) Quầy đón tiếp khách.

c) Bảng nội quy nhà trọ; đăng ký sốcho mỗi phòng.

d) Bảng giá mỗi loại phòng và giá cácdịch vụ có trong nhà trọ.

đ) Đảm bảo về điều kiện phương tiện,bảng tiêu lệnh PCCC, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của ngành Côngan.

e) Có bồn nước dự trữ dự phòng hợpvệ sinh.

2. Tiêu chuẩn phòng trọ:

a) Mỗi phòng có diện tích ít nhấtlà 09m2 (chín) đối với phòng đơn; 13m2 (mười ba) đối vớiphòng đôi.

b) Có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòngvới diện tích ít nhất là 02m2 (hai). Trường hợp xây dựng ngoài phòngtrọ thì nhà tắm, nhà vệ sinh phải phân biệt khu dành cho nam, nữ riêng và đảmbảo kín đáo, sạch sẽ.

3. Điều kiện về trang thiết bị tốithiểu trong phòng trọ.

a) Giường, mùng, mền, gối, chiếu hoặcnệm đủ phục vụ cho khách.

b) Một bàn, hai ghế ngồi, một bìnhnước và hai ly uống nước.

c) Một giỏ đựng rác, gạt tàn thuốclá.

d) Gương, lược, xà phòng, khăn tắm,khăn mặt.

đ) Tủ hoặc kệ để hành lý của khách

e) Một quạt điện; đèn chiếu sáng; đènngủ; màn che cửa sổ;

4. Điều kiện vệ sinh chung

a) Khi có khách lưu trú, nhân viênphải làm vệ sinh phòng ít nhất một lần/ngày; các phòng ngủ và nhà vệ sinh phải đượcxử lý thường xuyên đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh mùi ẩm mốc.

b) Phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩnmôi trường, do Phòng Tài nguyên - Môi trường tại địa phương (nơi cơ sở hoạtđộng) cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ chức,cá nhân kinh doanh nhà trọ:

1. Chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ vànhân viên phục vụ phải có Hợp đồng lao động; giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ nghềvề chuyên môn, nghiệp vụ (Quản lý khách sạn - nhà trọ; Tiếp tân; Phục vụ buồng)và định kỳ khám sức khỏe cho những người tham gia phục vụ, quản lý nhà trọ theođúng quy định của pháp luật

2. Thông báo danh sách người điều hành,nhân viên phục vụ trong nhà trọ trước khi tiến hành kinh doanh ( kèm Phụ lục số1).

3. Thông báo thời điểm bắt đầu hoạtđộng kinh doanh bằng văn bản cho phòng Kinh tế huyện, thị, thành phố (kèmPhụlục số 2).

4. Thực hiện việc đăng ký lưu trú củakhách tại nhà trọ và phải ghi đầy đủ các cột, mục trong sổ theo hướng dẫn củacơ quan công an.

5. Thực hiện các biện pháp nhằm bảođảm an toàn tính mạng, tài sản của khách lưu trú.

6. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăngký, trong quá trình hoạt động phải thường xuyên duy trì các điều kiện và tiêu chuẩnđã cam kết.

7. Ngoài các điều kiện trên các tổchức, cá nhân kinh doanh nhà trọ phải chấp hành đúng các quy định khác của phápluật.

Điều 7. Quyền của Tổ chức, cá nhânkinh doanh nhà trọ:

1. Thuê người quản lý, điều hành, thựchiện chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Từ chối khách nghỉ trọ trong cáctrường hợp sau:

a) Khách không thực hiện nội quy củanhà trọ đã được công khai niêm yết;

b) Phát hiện khách có hành vi vi phạmpháp luật và đang mắc các bệnh truyền nhiễm;

c) Yêu cầu của khách vượt quá khả năngđáp ứng của nhà trọ.

3. Từ chối các cuộc thanh tra, kiểmtra không đúng quy định của pháp luật;

4. Không chịu trách nhiệm đối với việcmất tài sản do khách tự quản lý trong thời gian nghỉ tại nhà trọ.

5. Được hưởng các quyền lợi khác theoquy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8:

1.Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợpvới Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi bản quyđịnh này và hướng dẫn cho các Phòng Kinh tế huyện, thị, thành phố về mặt quảnlý nhà nước chuyên ngành.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu tráchnhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn quản lý;đồng thời ủy quyền cho Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thẩm định các điều kiệntheo quy định này và trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản trongthời hạn 05 ngày (năm) làm việc kể từ ngày thẩm định.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cáccơ sở kinh doanh nhà trọ có trước thời điểm ban hành quy định này, để khắc phục,bổ sung các điều kiện được tiếp tục kinh doanh. Thời hạn khắc phục là 60 ngày(sáu mươi) kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có chức năng.

c) Thời gian thẩm định lại là hai năm,kể từ ngày cơ sở được phép hoạt động. Trường hợp các cơ sở kinh doanh nhà trọkhông duy trì được các điều kiện tối thiểu của quy định này, thì tùy theo mứcđộ để có biện pháp hướng dẫn khắc phục hoặc đề nghị cơ quan chức năng thu hồigiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhàtrọ có hành vi vi phạm Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quanthì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà bị xử phạt hành chínhhoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vềvật chất (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện nếu phát sinh những vướng mắc. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Du lịch có tráchnhiệm tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, NHÂN VIÊN PHỤC VỤTRONG NHÀ TRỌ.

Số TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức danh

Trình độ

Ghi Chú

Nam

Nữ

Văn hóa

C/ môn Nghiệp vụ

Ngoại ngữ

Chủ cơ sở
(ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 2.

Tên nhà trọ:………...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………., ngày tháng năm 200…

THÔNG TIN VỀ NHÀ TRỌ
(Thông báo trước khi kinh doanh)

Kínhgửi: Phòng Kinh tế huyện (thị, thành phố)……………..………

1. Họ và tên chủ cơ sở:……………………………….…Sinhnăm:…………

2. Tên Nhà trọ:……………………………………………………………………

3. Giấy CN Đăng ký kinh doanh số:……………Do:……………………........

…………………………………..cấpngày……..tháng……. năm……………..

4. Địa chỉ kinhdoanh:………………………………………………….…………

……………………………………………………..………………………………

5. Thời điểm bắt đầu kinh doanh:Ngày…….…tháng….….năm……….…..

6.Số Điện thoại :………………………… SốFax:……………………………

Email:……………………………….…………………………………………….

7. Tổng số buồng ngủ:…………………………………………………………..

8. Tổng số giường: - Giườngđôi:………………………………………………

- Giườngđơn:…………………………………………………………………….

9. Tổng số vốn đầutư:…………………………………………………………..

10. Tổng số cán bộ, nhân viên có trongnhà trọ:……………………………...

11. Các loại dịch vụ có trong nhà trọ:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Chủ cơ sở
(ký và ghi rõ họ tên)