UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀMỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyếtđịnh số: 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chếđộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư số: 34/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH-UBTDTTngày 09/4/2007 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số:234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chếđộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thôngtư liên bộ số: 01/TTLB /BGD-TCTDTT-BTC-BLĐTBXH ngày 10/01/1990 của Bộ Giáo dục,Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh xã hội;

Xét đề nghịcủa liên ngành Sở Tài chính, Sở Thể dục Thể thao tại Tờ trình số: 603/TTrLN /STDTT-STC, ngày 15/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này: Quy định về một số chế độ đối với huấn luyệnviên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Tài chínhkiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, Thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Thể dục thể thao và các ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký ./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh ;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Đ/c: Tâm - Phòng VHXH;
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 50 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Toa

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀMỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Sơn La )

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Các giải thể thao của tỉnh, huyện, thị xã.

- Đại hội Thể dục thể thao, Hội khoẻ Phù đổng cáccấp, giải thi đấu của từng môn thể thao cấp tỉnh, huyện, thị xã.

- Hội thi thể thao quần chúng, giải thi đấu thể thaodành cho người khuyết tật, các trận thi đấu giao hữu kỷ niệm các ngày lễ, tết,ngày truyền thống cấp tỉnh, huyện, thị xã.

- Các đội tuyển thể thao của tỉnh, huyện, thị xã.

- Các lớp đào tạo vận động viên tập trung và cáclớp năng khiếu bán tập trung thuộc đề án đào tạo vận động viên thành tích cao củatỉnh.

- Đối với các giải khu vực và toàn quốc do Sơn Lađăng cai tổ chức thực hiện theo quy định của Ban tổ chức thể thao cấp Trungương hoặc khu vực. Nếu không có quy định cụ thể thì thực hiện theo quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Vận động viên, huấn luyện viên thuộc đội tuyểnthể thao của tỉnh, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc.

- Vận động viên các lớp đào tạo tập trung và cáclớp năng khiếu bán tập trung thuộc đề án đào tạo vận động viên thành tích cao củatỉnh.

- Các vận động viên, huấn luyện viên có thành tíchtrong các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao, Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện,thị xã, cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc.

Điều 3. Nội dung chi

- Tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viêntham gia thi đấu các giải thể thao.

- Tiền trang phục thể thao cho vận động viên, huấnluyện viên trong thời gian luyện tập và thi đấu.

- Chế độ sinhhoạt phí cho VĐV, HLV được UBTDTT công nhận đẳng cấp quốc gia và VĐV, HLV đào tạotập trung tại trung tâm TDTT tỉnh ( Bao gồm các lớp đào tạo vận động viên tậptrung và các lớp năng khiếu bán tập trung ).

- Thời gian huấn luyện đối với vận động viên thamgia thi đấu cấp tỉnh, cấp huyện thị xã.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiền thưởng

1. Đối với cấp tỉnh

1.1. Vận động viên lập thành tích trong các giảithể thao

- Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, các giải vôđịch Quốc gia và các giải Quốc tế mở rộng (Thuộc hệ thống thi đấu thể thaothành tích cao):

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 4.000.000 đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương bạc: 3.000.000đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 2.000.000 đồng.

+ Vận động viênphá kỷ lục Quốc gia được thưởng thêm: 2.000.000 đồng.

- Giải vô địch trẻ, giải vận động viên trẻ xuất sắc,cúp câu lạc bộ và các giải tương ứng:

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 800.000đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương bạc: 600.000 đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 400.000đồng.

- Hội khoẻ Phù đổng toàn quốc, các giải thể thaothành tích cao lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và các giải tương ứng:

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 600.000đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương bạc: 400.000 đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 300.000đồng.

+ VĐV phá kỷ lục HKPĐ được thưởng thêm: 300.000 đồng.

- Các giải thể thao quần chúng, người khuyết tật,giải khu vực và các giải tương đương:

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 500.000đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương bạc: 400.000 đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 300.000đồng.

- Đại hội thểdục thể thao, Hội khoẻ Phù đổng, các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và các giảitương đương:

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 400.000đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương bạc: 300.000 đồng.

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 200.000đồng.

+ VĐV phá kỷ lục Đại hội TDTTđược thưởng thêm:200.000 đồng.

+ VĐV phá kỷ lục HKPĐ được thưởng thêm: 100.000 đồng.

- Giải thưởng môn thể thao tập thể: Mức thưởng đượctính bằng số lượng huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của điều lệnhân với mức thưởng cá nhân tương ứng các mức giải thưởng.

- Giải phong cách đối với môn bóng đá mức thưởngbằng 2/3 giải ba tập thể.

- Các giải cá nhân của các môn bóng đá, bóng chuyềnmức thưởng bằng giải nhất cá nhân giải thưởng tương ứng.

- Giải đồng đội, giải toàn đoàn (Có từ 3 vậnđộng viên trở lên) Mức thưởng được tính gấp bốn lần giải cá nhân tương ứng.

1.2. Huấn luyện viên

a. Đối với thi đấu cá nhân

- Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận độngviên lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính trêntổng số huy chương đạt được cụ thể như sau:

+ Đạt 1 huy chương thì mức thưởng của huấn luyệnviên tương đương với mức thưởng của vận động viên.

+ Từ 2 đến 4 huy chương thì mức thưởng của HLV đượctính thêm bằng tổng 50% giá trị của từng huy chương (Riêng đối với các giải thểthao quần chúng, giải khu vực, giải thể thao người khuyết tật và các giải tươngứng khác mức thưởng được tính bằng tổng 30% giá trị của từng huy chương).

+ Từ 5 huy chương trở lên thì mức thưởng của HLVđược tính thêm bằng tổng 30% giá trị của từng huy chương (đối với các giải thể thaoquần chúng, giải khu vực, giải thể thao người khuyết tật và các giải tương ứngkhác mức thưởng được tính bằng tổng 20% giá trị của từng huy chương).

- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theonguyên tắc: HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60%, HLV trực tiếp đào tạoVĐV cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

b. Đối với thi đấu tập thể

- Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyểnthi đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấnluyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viênđoạt giải.

- Số lượng huấn luyện viên của các đội được xét thưởngquy định như sau:

+ Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ2 đến 5 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyệnviên.

+ Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ6 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyệnviên.

+ Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.

c. Đối với các môn thể thao thi đấu đồng đội

Những huấn luyệnviên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích thì được thưởng mứcthưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với 50% mức thưởng.

2. Tiền thưởng đối với vận động viên cấp huyện, thịxã

- Giải thưởng cá nhân: Đại hội thể dục thể thao,Hội khoẻ Phù đổng, các giải thi đấu thể thao các giải tương đương:

+ Vận động viên đạt huy chương vàng: 300.000 đồng

+ Vận động viên đạt huy chương bạc : 200.000 đồng

+ Vận động viên đạt huy chương đồng: 100.000 đồng

- Giải thưởng môn thể thao tập thể: mức thưởng đượctính bằng số lượng huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của Điều lệgiải nhân với mức thưởng cá nhân tương ứng.

- Giải đồng đội, toàn đoàn (có 3 vận động viên trởlên) mức thưởng gấp 04 lần cá nhân tương ứng.

- Giải phong cách của môn bóng đá mức thưởng bằng2/3 giải 3 tập thể, các giải cá nhân của môn bóng đá, bóng chuyền bằng giảinhất cá nhân của giải tương ứng.

Điều 5. Tiền Trang phục

1. Trong thời gian luyện tập

a. Đối với Vận động viên

Tiền trang phục hỗ trợ cho mỗi đợt huấn luyện: Mỗivận động viên được trang bị một bộ trang phục tập luyện không quá 100.000 đồng,đối với các môn phải sử dụng trang phục đặc thù như môn võ thuật, giầy bóng đá,giầy điền kinh... theo yêu cầu của chuyên môn thì thực hiện theo giá thị trường.

b. Đối với Huấn luyện viên

- Các huấn luyện viên, trọng tài của Sở Thể dục Thểthao, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, huyện, thị xã hàng năm được cấp 01 bộtrang phục huấn luyện mùa hè không quá 100.000 đồng, 2 năm 1 bộ trang phục huấnluyện mùa đông không quá 300.000 đồng.

- Các giải thể thao với quy mô lớn cần phải triệutập trọng tài tại các đơn vị khác thì tuỳ thuộc vào tính chất từng môn thi đấuđể trang bị trang phục cho phù hợp nhưng không vượt quá mức quy định nêu trên.

2. Trong thời gian tham gia thi đấu giải thểthao

- Mỗi vận động viên được hỗ trợ một bộ trang phụcthi đấu không quá 150.000 đồng (các môn phải sử dụng trang phục đặc thù như mônvõ thuật, giầy bóng đá, giầy điền kinh theo yêu cầu chuyên môn thì thực hiệntheo giá thị trường) 1 năm trang bị không quá 2 bộ trang phục.

Sau khi kết thúc giải VĐV được sở hữu bộ trang phụctập luyện và thi đấu đã được trang bị (Trừ giầy bóng đá, giầy điền kinh, trangphục các môn võ thuật và các bộ môn đặc thù khác).

Điều 6: Thời gian tập huấn

Thời gian tập huấn chuyên môn chuẩn bị cho các kỳthi đấu tuỳ thuộc theo yêu cầu cụ thể và khả năng tài chính nhưng:

- Đối với cấp huyện, thị xã tối đa không quá 20ngày.

- Đối với cấp tỉnh: Giải thể thao quần chúng khôngquá 30 ngày, tập huấn vận động viên tham dự giải thể thao thành tích cao thờigian không quá 60 ngày.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải tập huấnnghiệp vụ ngoài tỉnh, ngoài huyện, thị xã. Giám đốc Sở Thể dục Thể thao hoặcThường trực UBND huyện, thị xã ra quyết định nhưng vẫn phải thực hiện chi theođịnh mức tại quy định này.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt phí cho VĐV, HLV và UBTDTTcông nhận đẳng cấp quốc gia và VĐV, HLV, đào tạo tập trung tại Trung tâm TDTTtỉnh. (Bao gồm các lớp đào tạo vận động viên tập trung và lớp năng khiếubán tập trung).

1. Lớp năng khiếu bán tập trung (Bao gồm cả các lớpở các huyện)

Hỗ trợ sinh hoạt phí cho vận động viên, mức chi:160.000 đồng/ người/tháng

2. Các lớp năng khiếu tập trung (VĐV, HLV)

- Vận động viên cấp I: 200.000 đồng/người/tháng.

- Vận động viên dự bị, kiện tướng: 300.000đồng/người/tháng.

- Vận động viên kiện tướng: 400.000đồng/người/tháng.

- Sinh hoạt phí VĐV đào tạo tập trung 150.000đồng/người/tháng.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Trách nhiệm các đơn vị tổ chức giải thểthao

1. Cấp tỉnh chi

- Tiền thưởng cho VĐV các giải thể thao do cấp tỉnhtổ chức, tiền trang phục thể thao cho VĐV, HLV cấp tỉnh.

- Chi tiền thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tíchthi đấu tại các giải thi đấu Quốc gia, khu vực và các giải tương ứng

- Chi tiền sinh hoạt phí, trang phục cho vận độngviên đào tạo tại Trung tâm thể thao tỉnh.

2. Cấp huyện, thị xã chi

- Tiền thưởng cho các giải thể thao do cấp huyện,thị xã tổ chức, tiền trang phục thể thao cho VĐV, HLV cấp huyện, thị xã.

- Chi tiền sinh hoạt phí, trang phục cho vận độngviên đào tạo tại Trung tâm thể thao huyện, thị xã.

Điều 9: Nguồn kinh phí cân đối chi giải thể thao,bao gồm

- Nguồn kinh phí: Bao gồm thu bán vé xem thi đấu,nguồn thu tài trợ, quảng cáo, bán bản quyền phát thanh, truyền hình, nguồn ngânsách nhà nước, nguồn thu hợp pháp khác.

- Nguyên tắc thực hiện: Cơ quan chủ trì tổchức giải thi đấu thể thao chịu trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí đảm bảo chocông tác tổ chức giải trong phạm vi dự toán được giao và nguồn thu huy động được.

- Quyết toán kinh phí: Các khoản chi tiêucho các giải thi đấu thể thao được hạch toán vào các mục tương ứng theo chương loạikhoản quy định của mục lục NSNN, sau khi kết thúc giải 15 ngày, ban tổ chứcgiải thể thao có trách nhiệm tập hợp chứng từ thu chi và quyết toán kinh phítheo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 10:Những nội dung không quy định trongQuyết định này được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTgngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số: 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTTngày 09/4/2007. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chếđộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.