UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XDCT BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNGTRONG XDCB

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND -UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chếđộ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông cứ số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định camáy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theoQuyết định này Bảng Đơn giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhâncông sử dụng trong XDCB tỉnh Lai Châu (biểu phụ lục số I, II kèm theo).

Điều 2. Bảng giá ca máyvà thiết bị thi công, bảng lương nhân công này là cơ sở để xác định giá trị dựtoán xây lắp phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng hàngnăm; lập, thẩm định dự toán, tổng dự toán và xác định giá gói thầu cho các côngtrình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý.

Điều 3.Các gói thầu xâylắp, mua sắm và lắp đặt thiết bị, dự toán, tổng dự toán các hạng mục côngtrình, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ và Hướng dẫn tại Thông tư sô 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng mà đến ngày 01/11/2007 chưa ký kết hợp đồng thực hiệnthì phải điều chỉnh lại giá trị theo Bảng giá ca máy, bảng lương nhân công banhành kèm theo quyết định này.

Trường hợp mà dự án phê duyệttrước khi Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ cóhiệu lực. Nếu được người có thẩm quyền cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư thìđược áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, bảng lương nhân công trongXDCB ban hành kèm theo quyết định này.

Khi sử dụng giá ca máy và thiếtbị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá Khảo sát xây dựng thì khôngđược tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển máy; Khi sử dụng giá camáy và thiết bị thi công kèm theo văn bản này để lập đơn giá thí nghiệm vậtliệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng thì không được tính thành phần chi phí tiềnlương thợ điều khiển, chi phí nhiện liệu, năng lượng.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh LaiChâu có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quản lý Đơn giá ca máy và thiết bịthi công, lương nhân công XDCB tỉnh Lai Châu trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Viện K.T Bộ xây dựng;
- Như Điều 4;
- Các Chuyên viên TH;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu