ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 28 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNGTHỰC CHỮ KÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từsổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chínhvà Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí côngchứng, chứng thực;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 352/TTr-STP ngày 22/6/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND cáchuyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủtịch UBND các huyện, thị xã thi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các P.CT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu VT UB, STP, U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤPBẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh)

Ngày18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi tắt làNghị định số 79/2007/NĐ-CP ) thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ kýtrong Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng,chứng thực. Để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh banhành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Triểnkhai, quán triệt cho lãnh đạo các ngành, các cấp và cán bộ làm công tác chuyênmôn những nội dung cơ bản của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP góp phần nâng cao ýthức trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Trong triển khai chú ý cácquy định có nội dung cải cách hành chính về thủ tục và phân định thẩm quyềnthực hiện.

2. Thông quacác phương tiện thông tin, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền,phổ biến rộng rãi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho nhân dân biết, thực hiện vàgiám sát hoạt động của các cơ quan được giao thẩm quyền cấp bản sao, chứng thực.

3. Tạo sựphối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện cácquy định của Nghị định số 79/20007/NĐ-CP từng bước đưa hoạt động cấp bản saotừ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnhđi vào nền nếp, ổn định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chứchội nghị triển khai quán triệt nội dung các quy định của Nghị định số79/2007/NĐ-CP cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, các thành viên của Hộiđồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luậttỉnh. Chú ý triển khai thông suốt các quy định mới của Nghị định như: về phânđịnh thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công táccấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; vềđơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời hạn giải quyết; giá trị của văn bản chứngthực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao,… để các cấp, cácngành triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất.

Tổ chức hộinghị chuyên đề tập huấn nghiệp vụ cấp bản sao từ sổ gốc cho đội ngũ làm côngtác chuyên môn ở các Sở, Ban ngành, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội,tổ chức xã hội- nghề nghiệp và công chức làm công tác chứng thực ở cấp huyện vàcấp xã.

2.Tập trungtuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho toàn thể cán bộ và nhân dân biết, thực hiện. Giao Hội đồng phối hợp côngtác PBGDPL tỉnh bổ sung vào kế hoạch năm 2007 nội dung tuyên truyền phổ biếnNghị định số 79/2007/NĐ-CP phân công các ngành là thành viên phối hợp thựchiện.

3. Triển khaithực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứngthực chữ ký theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

a) Đối vớiviệc cấp bản sao từ sổ gốc: cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính, hiệnđang quản lý sổ gốc có trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc các loại giấy tờ đượcquy định sử dụng bằng bản sao. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồngthời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Việc cấp bảnsao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

b) Đối vớiviệc chứng thực: cần phân định rõ thẩm quyền về chứng thực ở huyện, thị xã (cấphuyện) và xã, phường, thị trấn (cấp xã) như sau:

Phòng Tư phápcấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm:

- Chứng thựcbản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

- Chứng thựcchữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếngViệt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấytờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện chứng thực các việc thuộc thẩmquyền cấp huyện và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

* UBND cấp xãcó thẩm quyền và trách nhiệm:

+ Chứng thựcbản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

+ Chứng thựcchữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặcPhó Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền cấp xãvà đóng dấu của UBND cấp xã.

c) Công tácbảo đảm: đối với Tư pháp cấp huyện, tham mưu UBND cùng cấp lập phương án xâydựng đội ngũ dịch thuật thông qua hợp đồng cộng tác viên phiên dịch, trước mắtđảm bảo đáp ứng được yêu cầu phiên dịch đối với một số ngôn ngữ nước ngoàithường dùng, từng bước mở rộng cộng tác viên theo yêu cầu phiên dịch.

Các ngành,các cấp, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đều phải cập nhật vào sổ theo dõi theomẫu thống nhất.

Đối với cấpxã và huyện ngoài việc bố trí nơi tiếp và thực hiện yêu cầu chứng thực đượcthuận lợi cần nghiên cứu sắp xếp đủ nhân lực làm công tác chuyên môn, bố trínơi làm kho lưu trữ hồ sơ tài liệu chứng thực đảm bảo theo quy định về công táclưu trữ.

4. Sở Tư phápcó trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và từng bước hoàn thiện côngtác quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký tại địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

5. Về lệ phícấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực:

Thực hiệnđúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLT /BTC-BTP ngày 21/11/2001của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụngphí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Đối với nhữngnội dung công việc chưa có quy định thu lệ phí, phải chờ văn bản hướng dẫnthống nhất của các ngành Trung ương, không được tổ chức thu tuỳ tiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tưpháp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấpbản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký cho cáccấp, các ngành có liên quan trong tỉnh.

Phối hợp vớilãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề tập huấnnghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn ở các cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyềnthực hiện cấp bản sao từ sổ gốc và cán bộ làm công tác chứng thực ở hai cấphuyện, xã.

Chỉ đạo cácPhòng Công chứng trong tỉnh thực hiện đúng quy định về thẩm quyền giải quyếtcông việc theo Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

Tham mưu UBNDtỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp bản sao từ sổgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởngcác Sở, Ban ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có thẩm quyền cấp bản chínhcác loại giấy tờ có trách nhiệm triển khai quy định về cấp bản sao từ sổ gốc chocác bộ phận nghiệp vụ thông suốt để thực hiện đúng Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

3. Chủ tịchUBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyệncó thẩm quyền cấp bản chính các loại giấy tờ, Chủ tịch UBND cấp xã chuẩn bị cácđiều kiện cần thiết về nhân sự và cơ sở vật chất đảm bảo cho việc triển khai thựchiện công việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứngthực chữ ký theo theo đúng quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

4. Định kỳ 6tháng và cuối năm, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh và Chủ tịch BND các huyện, thịxã tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định79/2007/NĐ-CP báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp).

5. Sở Tàichính cấp kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Giao Sở Tưpháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp tìnhhình báo cáo kết quả UBND tỉnh./.