ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH TẠINGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ côngtrình thủy lợi;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhoá X, kỳ họp thứ 15;
Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành mức thu thủylợi phí trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CPngày 14/11/2008 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối với các công trình thủy lợiđược đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện như mức thu thủy lợiphí quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

a. Biểu mức thu thủy lợi phí đốivới đất trồng lúa:

TT

Vùng và biện pháp công trình

Mức thu

(1.000 đồng/ha/vụ)

1

- Tưới tiêu bằng động lực

939

2

- Tưới tiêu bằng trọng lực

824

3

- Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

866

- Trường hợp tưới, tiêu chủ độngmột phần thì thu bằng 60% mức phí trên.

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới,tiêu bằng trọng lực thì thu bằng 40% mức phí trên.

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới tiêubằng động lực thì thu bằng 50% mức phí trên.

- Trường hợp lợi dụng thủy triềuđể tưới tiêu thì thu bằng 70% mức phí tưới tiêu bằng trọng lực.

Khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hànhvăn bản hướng dẫn, UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể danh mục công trình vàbiện pháp tưới, tiêu nước áp dụng đối với từng công trình thủy lợi thuộc phạmvi địa phương quản lý.

b. Đối với diện tích trồng mạ, rau,màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa.

c. Mức thủy lợi phí áp dụng đối vớisản xuất muối tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm.

d. Biểu mức thu tiền nước đối vớitổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phụcvụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực:

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị

Thu theo các biện pháp công trình

Bơm điện

Hồ đập, kênh cống

1

Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp

đồng/m3

1.500

750

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

đồng/m3

1.100

750

3

Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

đồng/m3

850

700

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

700

500

đồng/m2 mặt thoáng

250

5

Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi:

- Thuyền, sà lan

- Các loại bè

đồng/tấn/lượt

đồng/m2/lượt

6.000

1.500

- Trường hợp lấy nước theo khối lượngthì mức tiền nước được tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụngnước.

- Trường hợp cấp nước tưới cho câycông nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theomét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 40% mức thủy lợi phíđối với đất trồng lúa.

e. Mức thu thủy lợi phí quy địnhtại điểm a, b, c, d nêu trên được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tácdùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi. Vị trí cống đầu kênhthực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với các đối tượng sử dụngnước mà Chính phủ quy định khung thu thủy lợi phí, UBND tỉnh quy định mức thu cụthể tại tỉnh Bình Định như sau:

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị tính

Theo Nghị định 115/2009/

NĐ-CP

Quy định của tỉnh

1

- Nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi;

- Nuôi cá bè.

% Giá trị sản lượng

7% -10%

8% - 10%

8%

8%

2

Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

8% - 12%

10%

3

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng)

Tổng giá trị doanh thu

10% - 15%

10%

3. Mức thuthủy lợi phí theo quy định của Chính phủ được tính ở vị trí cống đầu kênh củatổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi, UBNDtỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để quy định vị trí cống đầukênh của tổ chức hợp tác dùng nước. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệpvà PTNT, trước mắt sử dụng khái niệm: phần kênh mương nội đồng là phần kênhmương sau cống đầu kênh đến mặt ruộng của hộ nông dân.

Khung mức phí dịch vụ lấy nước saucống đầu kênh (phí dịch vụ kênh mương nội đồng, dẫn thủy nhập điền) là từ 600.000đồng đến 1.000.000 đồng/ha/năm (Sáu trăm ngàn đồng đến một triệu đồng/ha/năm),mức thu cụ thể do Đại hội xã viên từng địa bàn quyết định nằm trong khung mứcthu nêu trên.

4. Về mức thủy lợi phí các công trìnhđầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngânsách nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 19 sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị địnhsố 115/2008/NĐ-CP thì do đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thỏathuận với hộ dùng nước. Tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi lập báocáo diện tích và mức thu thỏa thuận cho từng công trình (nếu do Hợp tác xã quảnlý thì thông qua Đại hội xã viên thống nhất), được UBND các huyện, thành phốthống nhất gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình UBND tỉnhquyết định, với mức trần không vượt quá 1,2 lần mức quy định thu thủy lợi phíđối với công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước như quy định cho Công tyKhai thác công trình thủy lợi tỉnh do Chính phủ quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNTchủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triểnkhai thực hiện mức thu thủy lợi phí nêu trên, làm căn cứ xây dựng dự toán kinhphí cấp bù thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý công trình thủy lợi có đối tượngsử dụng nước.

2. Giám đốc Sở Tài chính chủ trìphối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định mứcthủy lợi phí các công trình đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhànước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 19 sửađổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 115/2008/NĐ-CP cho các đơn vị quản lý côngtrình thủy lợi ở các địa phương.

3. UBND các huyện, thành phố:Tổ chức thực hiện mức thu thủy lợi phí và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí hàngnăm cho các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn theo hướng dẫn củaSở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính.

Điều 3. Thời gian thực hiện

1. Mức thu thủy lợi phí nêu tại điểm1, 2 và 4 Điều 1 của Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/01/2009 để làmcăn cứ lập dự toán thu và dự toán cấp bù thủy lợi phí của đơn vị từ năm 2009trở đi.

2. Mức phí dịch vụ lấy nước sau cốngđầu kênh (phí dịch vụ kênh mương nội đồng) quy định tại điểm 3 Điều 1 của Quyếtđịnh này được thực hiện từ vụ Đông xuân năm 2009 – 2010 trở đi.

Điều 4. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liênquan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng