ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHQUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2004/QĐ-UB NGÀY 09/08/2004 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếthu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ phần AI của Quyết định số76/2004/QĐ-UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành và bổsung một số loại phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.Quyết định này bổ sung, điều chỉnhQuyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Cục trưởng Cục Thuếtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình