ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG,CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊNQUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chínhphủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chínhphủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứngthực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tưpháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứngthực chữ ký;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114/TTr-STP ngày16/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bấtđộng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; cụ thể như sau:

1. Giao cho Phòng Công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh TuyênQuang và Văn phòng Công chứng Mai Lan (địa chỉ: số 174, đường Quang Trung, tổ23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) thực hiện công chứngcác hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Tuyên Quang vàcác hợp đồng, giao dịch về bất động sản mà có một bên là tổ chức, doanh nghiệptại các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ các hợp đồng, giao dịch quyđịnh tại khoản 2 Điều này).

2. Giao cho Phòng Công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh TuyênQuang công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong các khu côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn cáchuyện (trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này), docá nhân, hộ gia đình được lựa chọn hình thức chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã,thị trấn nơi có bất động sản hoặc công chứng tại Phòng Công chứng số 1 Sở Tưpháp tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Công chứng Mai Lan.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013 và thay thếQuyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcchuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch cho Phòng Công chứng số 1 tỉnhTuyên Quang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng BanQuản lý các khu công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-45)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm