ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A1 CHOĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA QUÁ THẤP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải Về việc"Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đườngbộ";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xemôtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp".

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc "Ban hành Quy chế Quản lýđào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểusố có trình độ văn hóa quá thấp".

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải; (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các Ρ. chủ tịch UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Báo Lai Châu; Đài PT - TH tỉnh;
- Văn phòng: Lãnh đạo, CV các khối, TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử