ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc banhành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkNông, về việc bổ sung Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Ủy bannhân dân tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Liên Sở Xâydựng - Sở Tài chính tại Tờ trình số 1015/TTr-LS :SXD-TC ngày 11/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ sốđiều chỉnh Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh ĐắkNông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 và Quyếtđịnh số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông, với nội dungnhư sau:

1. Hệ số điều chỉnh là 1,5.

2. Phương pháp tính:

Giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc sau khi điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

=

Giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc tại Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 và Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông

x

1,5

Điều 2.Các nội dung khácthực hiện theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, về việc ban hànhgiá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyếtđịnh số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011, về việc bổ sung Quyết định số18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn