ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ RÀSOÁT, HỆ THỐNG HÓA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 3NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định về kiểm soátthủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợp nhất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 3688/TTr-STP ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung của Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra,xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theoQuyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòanhư sau:

1. Sửa đổi khoản 6 Điều 13 như sau:

"6. Đối với dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính, cơquan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến của Sở Tư pháp. Nội dung ý kiến về quyđịnh thủ tục hành chính chủ yếu xem xét các vấn đề được quy định tại Điều 7 vàĐiều 8 của Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại vănbản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực vănbản hợp nhất.

Trong trường hợp cần thiết Sở Tưpháp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tácđộng của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảohoặc biểu mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành và đăng tải trên Cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạnthảo."

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:

"1. Cơ quan soạn thảo có tráchnhiệm: Nghiên cứu các ý kiến góp ý, nếu hợp lý thì tiếp thu để chỉnh lý dự thảovăn bản. Trường hợp không tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo phải nêu rõlý do trong bản giải trình."

3. Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 15như sau:

"g) Đối với dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định thủ tục hành chính, hồ sơgửi thẩm định phải có thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quyđịnh tại Điều 10 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tạivăn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thựcvăn bản hợp nhất."

4. Sửa đổi khoản 7 Điều 16 như sau:

"7. Đối với dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính,việc thẩm định còn phải thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính đã được hợp nhất tại văn bản số4621/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực văn bản hợpnhất."

5. Bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều16 như sau:

"c) Chưa có ý kiến góp ý củaSở Tư pháp về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm phápluật."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng