ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 26/ 2013/QĐ- UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘIBAN HÀNH QUI ĐỊNH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại Tờ trình số 2294/TTr-SCT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ- UBNDngày 30/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành qui định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Điểm a, b khoản 1 Điều 3được sửa đổi như sau:

“a) Chợ hạng 1: Là chợ do Thành phố quản lý, có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiêncố, hiện đại theo quy hoạch; được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mạiquan trọng hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực và được họp thườngxuyên; có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động của chợ (chỉ tiêu sử dụng đấttối thiểu từ 12m2đất trên một điểm kinh doanh theo tiêu chuẩn tạiQuyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ vềviệc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế); tổ chức đầy đủ cácdịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, kiểm tra hàng hóa, vệ sinh antoàn thực phẩm và các dịch vụ khác;”

“b) Chợ hạng 2: Là chợ do cấp quận,huyện, thị xã quản lý; có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầutư xây dựng kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở vị trí trung tâm giao lưu kinh tếcủa khu vực, được tổ chức họp chợ thường xuyên hoặc không thườngxuyên; có mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động của chợ (chỉ tiêu sử dụng đấttối thiểu từ 15m2 đất trên một điểm kinh doanh theotiêu chuẩn tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học vàCông nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chunthiết kế); tổ chức các dịch vụ tốithiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảoquản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng;

2. Khoản 3 Điều 8 được sửađổi như sau:

“3. Việc bố trí các công trình trong phạm vi của Dự án đầu tư xây dựng chợ thực hiện đúng các qui trìnhqui phạm về xây dựng chợ, tuân thủ các qui định của Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế, trong đó chú trọng các qui định: Bố trí đầy đủ mặtbằng xây dựng nhà chợ chính, khu mua bán ngoài trời, diện tích đường giao thôngnội bộ; bố trí các công trình cấp thoát nước, vệ sinh công cộng, thiết bị chiếusáng, thông gió, bảo đảm phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong phạm vichợ theo các tiêu chuẩn qui định; bố trí khu để xe có diện tích phù hợp dunglượng người vào chợ bảo đảm trật tự an toàn và thuận tiện cho khách; các chợhạng 1, hạng 2, đầu mối chuyên ngành phải bố trí khu kho bảo quản, cất giữ hànghóa phù hợp với qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, qui mô và tính chất chợ.

3. Khoản2 Điều 17 được sửa đổi như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện,th xã; y ban nhân dân các phường,xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện hoạt động của các hạngchợ trên địa bàn về mọi mặt (khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn vệsinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...) đảm bảo theo đúngqui định của pháp luật có liên quan; Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan để triển khai thực hiện Quy định vềphát triển và quản lý chợ và thực hiện chỉ đạo của Thành phcác nội dung liên quan đến phát triển và quản lý chợ.”

4. Khoản 7 Điều 18 được sửađổi như sau:

“7. Trách nhiệm của SXây dựng:

Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xâydựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.”

5. Khoản 2, 10 Điều 19 đượcsửa đổi như sau:

“2. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạnđầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hạng chợ trên địa bàn theo qui hoạch vàhướng dẫn của sở, ngành của thành phphê duyệt dự án theothẩm quyền.

10. Giải quyết các vướng mắc, khiếunại, khiếu kiện, tranh chấp, xử lý các hành vi vi phạm phápluật qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật nhà nước khác liên quan đến hoạtđộng kinh doanh của các hạng chợ trên địa bàn;”

Điều 2. Cácnội dung khác giữ nguyên theo Quyết định s12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủtrưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điu 3,
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
-
Bộ Công Thương; (để b/c)- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản-B Tư pháp;
- Cổng thông tin điện t Chính phủ;
- PVP Nguyễn Danh Cơ; TH, XD, CTq;
- Trung tâm công báo TP.HN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu