ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾGIẢI THƯỞNG ''NGỌN HẢI ĐĂNG'' TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tổchức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho danh nhân và doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh BàRịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy chế gồm05 chương, 17 điều.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày08 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hànhquy chế Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng’’ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG “NGỌNHẢI ĐĂNG'' TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi giải thưởng: “Giải thưởngNgọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Điều 2. Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng''tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'') làhình thức khen thưởng cao nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đốivới các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinhdoanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng''được tổ chức xét và trao tặng định kỳ 02 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Doanhnhân Việt Nam 13/10 (theo năm tổ chức).

Điều 4. Đối tượng xét tặng giải thưởng

1. Đối tượng tham dự Giải thưởng ''Ngọn Hảiđăng'' là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã đã hoạt động sảnxuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục từ 05 nămtrở lên.

2. Không xem xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hảiđăng'' đối với doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau (xảy ra trongthời gian xét giải):

- Doanh nghiệp để xảy ra tranh chấp lao động tậpthể, nguyên nhân do lỗi từ phía người sử dụng lao động đã bị cơ quan chức năngxử lý.

- Có cán bộ lãnh đạo (là thành viên Hội đồngquản trị hoặc Ban giám đốc, Ban Chủ nhiệm) vi phạm pháp luật liên quan đến hoạtđộng quản lý sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp với mức bị truy cứu tráchnhiệm hình sự.

- Doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động nghiêmtrọng hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn.

- Doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về bảo vệmôi trường.

- Tổ chức đảng (nếu có), công đoàn doanh nghiệpkhông trong sạch, vững mạnh.

Chương II

TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Tiêu chí để xét tặng giải thưởng

1. Tiêu chí xét Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng''gồm 4 tiêu chí với tổng số điểm là 300 điểm. Điểm tối đa cho từng tiêu chí xétthưởng cụ thể như sau:

a) Kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Doanh thuvà tổng lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp hoàn thành vượt mức năm sau so vớinăm trước: 120 điểm.

b) Chấp hành tốt các quy định về thuế: 80 điểm.

c) Thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Laođộng: 80 điểm gồm:

- Thực hiện tốt chính sách lao động và an toànlao động: 50 điểm.

- Thực hiện đúng quy định của Luật Bảo hiểm xãhội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động: 20 điểm.

- Có tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả: 10điểm.

d) Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộngđồng: 20 điểm.

2. Nội dung chi tiết của từng tiêu chí và cáchcho điểm đối với từng tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theothang điểm do các cơ quan quản lý tiêu chí xây dựng và được Hội đồng xét tặnggiải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' thống nhất thông qua.

Chương III

CƠ CẤU VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' có 3 giải, baogồm: 01 giải ''Ngọn Hải đăng'' Vàng, 01 giải ''Ngọn Hải đăng'' Bạc, 01 giải''Ngọn Hải đăng'' Đồng.

Ngoài ra còn có 04 giải doanh nghiệp tiêu biểuđể tặng cho các doanh nghiệp không đạt các giải ''Ngọn Hải đăng'' Vàng, Bạc,Đồng nhưng có nhiều thành tích trong việc thực hiện tốt nội dung tiêu chí củagiải thưởng. Cụ thể:

1. Giải ''Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệuquả'' dành cho doanh nghiệp có số điểm cao nhất về về tiêu chí ''Kết quả hoạtđộng của doanh nghiệp''.

2. Giải ''Doanh nghiệp thực hiện tốt các quyđịnh về thuế'' dành cho doanh nghiệp có số điểm cao nhất về về tiêu chí ''Chấphành tốt các quy định về thuế''.

3. Giải ''Doanh nghiệp thực hiện tốt các quyđịnh của Bộ luật Lao động'' dành cho doanh nghiệp có số điểm cao nhất về tiêuchí ''Thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Lao động''.

4. Giải ''Doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho cáchoạt động xã hội cộng đông’’ dành cho doanh nghiệp có số điểm cao nhất về vềtiêu chí ''Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng''.

Điều 7. Hình thức giải thưởng:

- Giải ''Ngọn Hải đăng'' Vàng: biểu tượng CúpNgọn Hải đăng Vàng, giấy chứng nhận đạt giải và kèm theo tiền thưởng 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng).

- Giải ''Ngọn Hải đăng'' Bạc: biểu tượng CúpNgọn Hải đăng Bạc, giấy chứng nhận đạt giải và kèm theo tiền thưởng 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng).

- Giải ''Ngọn Hải đăng'' Đồng: biểu tượng CúpNgọn Hải đăng Đồng, giấy chứng nhận đạt giải và kèm theo tiền thưởng 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

- Giải Doanh nghiệp tiêu biểu: Giấy chứng nhậnđạt giải và kèm theo tiền thưởng là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Kinh phí giải thưởng được trích từ nguồn ngânsách của tỉnh.

Điều 8. Quyền lợi của doanh nghiệp đạtgiải

- Doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao Giảithưởng ''Ngọn Hải đăng'', được phát trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương;

- Được miễn phí giới thiệu về hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên các bản tin kinh tế của Đài Phát thanhvà Truyền hình địa phương trong thời gian tổ chức trao giải;

- Được tôn vinh trên chuyên đề đặc biệt của BáoBà Rịa - Vũng Tàu phát hành đúng vào ngày tổ chức lễ trao giải thưởng;

- Thông tin các doanh nghiệp đạt giải thưởng sẽđược đăng trên Website của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Thi đua - Khenthưởng tỉnh suốt trong thời gian đạt giải (2 năm).

- Được sử dụng lo go của giải thưởng để quảng báthương hiệu, được gắn lo go của giải thưởng trên nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa;

- Danh sách các doanh nghiệp được tặng giảithưởng sẽ được in trong kỷ yếu về giải thưởng và được công bố, giới thiệu rộngrãi trong nước và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong thời kỳ đổimới.

Chương IV

HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Hồ sơ đối với doanh nghiệp:

a) Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng ''Ngọn Hảiđăng'' tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo mẫu đính kèm).

- Bản khai thành tích của doanh nghiệp đề nghịtặng giải thưởng, trong đó doanh nghiệp phải nêu cụ thể số liệu đã đạt được vàtự chấm điểm theo từng tiêu chí xét tặng giải thưởng (theo mẫu đính kèm).

- Các chứng từ liên quan, giấy tờ xác nhận đểthuyết minh cho nội dung bản khai thành tích (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Nơi gửi hồ sơ:

- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ ở lĩnh vực nào thì nộp hồ sơ đề nghị xét giải thưởng về sở quản lýngành đó.

- Doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp nộphồ sơ về Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ tổng hợp thì được chọn một sở nhất định để nộp hồ sơ.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khôngnằm trong các khu công nghiệp, nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Doanh nghiệp là hội viên, thành viên của cáctổ chức: VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, Hội doanh nhân trẻ, Hội Xây dựng, Câu lạc bộdoanh nghiệp Cựu chiến binh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Dulịch, Hiệp hội Xuất khẩu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nộp hồ sơ về tổ chức mình.

- Các hợp tác xã nộp hồ sơ về Liên minh Hợp tácxã tỉnh.

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng củanhiều ngành quản lý hoặc tham gia nhiều tổ chức doanh nghiệp thì có quyền lựachọn gửi cho một sở, ngành hoặc một tổ chức đại diện của doanh nghiệp mà đơn vịmình là hội viên, thành viên.

2. Đối với các sở, ngành, các tổ chức đại diệncủa doanh nghiệp:

a) Hồ sơ gồm:

- Văn bản của sở, ngành, tổ chức đại diện củadoanh nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng giải thưởng;

- Biên bản họp xét sơ tuyển;

- Kèm theo hồ sơ của doanh nghiệp tham dự giảithưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Nơi gửi hồ sơ: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 10. Quy trình xét tặng

1. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Côngthương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giao thông - vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp . . . và các tổchức đại diện của doanh nghiệp: VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, Hội doanh nhân trẻ,Hội Xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Câu lạc bộ doanh nghiệp Cựuchiến binh, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Xuất khẩu, Liên minh Hợp tác xã tỉnh BàRịa - Vũng Tàu có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanhnghiệp và tổ chức xét sơ tuyển; lập danh sách những doanh nghiệp đủ điều kiệngửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo đúng thời gian quy định.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận hồsơ các doanh nghiệp đã qua sơ tuyển, lập danh sách gửi các cơ quan quản lý 4tiêu chí (tại Điều 5 của Quy chế này) để xác định điểm và tổng hợp kết quả chấmđiểm trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' xét duyệt.

3. Trên cơ sở các hồ sơ đã có ý kiến của các cơquan quản lý 4 tiêu chí, Hội đồng xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' xemxét, lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng giải thưởng.

4. Sau khi xem xét chọn ra các giải ''Ngọn Hảiđăng'' Vàng, Bạc, Đồng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' tiếptục chọn ra các doanh nghiệp đạt số điểm cao nhất của từng tiêu chí để tặng cácgiải doanh nghiệp tiêu biểu.

Điều 11. Thời gian tổ chức phát động vàtrao giải

Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' được tổ chức phátđộng ngay sau Lễ trao Giải thưởng định kỳ. Việc tiếp nhận hồ sơ tham dự giảithưởng vào đầu quý III và tổ chức trao vào đầu quý IV định kỳ (theo năm tổchức).

Điều 12. Cơ quan tổ chức sơ tuyển

Các sở, ngành, tổ chức đại diện của doanh nghiệp(đầu mối tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển) có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố kế hoạch tổ chức Giải thưởng''Ngọn Hải đăng'' đến các đơn vị kinh tế thuộc ngành, hội viên của tổ chức mình.

- Tổ chức, phát động và vận động các doanhnghiệp tham dự Giải thưởng “Ngọn Hải đăng”.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng''Ngọn Hải đăng'' của các doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiệnhồ sơ kịp thời.

- Tổ chức Hội đồng xét sơ tuyển Giải thưởng''Ngọn Hải đăng''.

- Thông báo kết quả xét giải và giải thích kếtquả xét giải cho các doanh nghiệp được biết.

Điều 13. Phân công cơ quan chấm điểm cáctiêu chí giải thưởng

- Sở Tài chính chấm điểm tiêu chí 1;

- Cục Thuế chấm điểm tiêu chí 2;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểmXã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chấm điểm tiêu chí 3. Giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ điểm của tiêu chí 3;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chấmđiểm tiêu chí 4.

Điều 14. Hội đồng xét tặng giải thưởng

Hội đồng xét tặng Giải thưởng ''Ngọn Hải đăng''gồm các thành phần sau:

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phụ trách lĩnh vực kinh tế - Chủ tịch Hội đồng.

2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính - ủy viên;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội - ủy viên;

5. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường- ủy viên;

6. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - ủyviên;

7. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnh - ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh - ủy viên;

9. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh - ủyviên;

lo Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệptỉnh - ủy viên;

11. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh - ủy viên;

12. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh -ủy viên.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng xét tặngGiải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' sẽ mời một số cơ quan quản lý nhà nước và các tổchức đại diện của doanh nghiệp liên quan tham gia cuộc họp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Sở Thông tin - Truyền thông, BáoBà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền vềGiải thưởng ''Ngọn Hải đăng'' và quảng bá sâu rộng các doanh nghiệp đạt giải.

Điều 16. Giám đốc các sở; thủ trưởng cácban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức đại diệncủa doanh nghiệp triển khai Quy chế này đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của ngành, địa phương, hội viên để thực hiện.

Điều 17. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khenthưởng tỉnh) có trách nhiệm tổ chức phát động, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chứcthực hiện Quy chế này./.

THANG BẢNG ĐIẾM

GIẢI THƯỞNG''NGỌN HẢI ĐĂNG'' TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

I. Tiêu chí 1. Kết quả hoạt động của doanhnghiệp: 120 điểm.

Stt

Nội dung và cách tính điểm

Điểm tự chấm

1

Doanh thu và thu nhập khác hoàn thành và vượt mức năm nay so với năm trước:

- Vượt đến 10%: 05 điểm.

- Vượt từ 11% đến 20%: 10 điểm.

- Vượt từ 21% đến 30%: 15 điểm.

- Vượt từ 30%: 20 điểm.

2

Lợi nhuận thực hiện hoàn thành và vượt mức năm nay so với năm trước:

- Vượt đến 10%: 10 điểm.

- Vượt từ 11% đến 20%: 20 điểm.

- Vượt từ 21 % đến 30%: 30 điểm.

- Vượt trên 30%: 40 điểm.

3

Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốn chủ sở hữu hoàn thành vượt mức năm nay so với năm trước:

- Vượt 10% trở lên: 10 điểm.

4

Khả năng thanh toán nợ đến hạn:

- Hệ số khả năng thanh toán nợ lớn hơn 1: 10 điểm.

5

Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật về tài chính:

- Chấp hành đúng các quy định về chế độ kế toán: 20 điểm.

- Thực hiện công tác nộp báo cáo tài chính đúng thời gian quy định: 20 điểm.

II. Tiêu chí 2. Chấp hành tốt các quy định vềthuế: 80 điểm.

Stt

Nội dung và cách tính điểm

Điểm tự chấm

1

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về đăng ký, kê khai, quyết toán thuế: 10 điểm.

2

Chấp hành đúng các quy định về pháp luật thuế: 10 điểm.

3

Kê khai chính xác các số liệu trên các tờ khai thuế và các báo cáo khác về thuế: 15 điểm.

4

Không nợ tiền thuế, tiền phạt: 15 điểm.

5

Các nội dung cộng thêm điểm:

- Doanh nghiệp có tỷ lệ nộp ngân sách tăng hơn so với năm trước liền kề, cụ thể như sau:

+ Tăng từ 5% đến 10%: 05 điểm.

+ Tăng từ 11% đến 20%: 10 điểm.

+ Tăng trên 20%: 20 điểm.

- Doanh nghiệp được các cấp khen thưởng về thành tích nộp thuế được cộng thêm điểm như sau:

+ Giấy khen của Cục Thuế: 02 điểm.

+ Giấy khen của Tổng Cục thuế: 03 điểm.

+ Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ Tài chính: 05 điểm.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 10 điểm.

III. Tiêu chí 3: Thực hiện các quy định củaBộ luật Lao động: 80 điểm.

Stt

Nội dung và cách tính điểm

Điểm tự chấm

1

Thực hiện tốt chính sách lao động và an toàn lao động: 50 điểm.

1.1. 100% lao động làm việc trong doanh nghiệp được ký hợp động lao động theo quy định của pháp luật lao động: 05 điểm.

1.2. Doanh nghiệp có đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 07 điểm.

1.3. Doanh nghiệp có quy chế trả lương, thưởng: 06 điểm.

1.4. Trả lương đầy đủ, không để xảy ra tình trạng trả chậm lương quá thời gian quy định của pháp luật: 05 điểm.

1.5. Thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước: 04 điểm.

1.6. Chấp hành quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 04 điểm.

1.7. Chấp hành nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn và an toàn vệ sinh lao động: 04 điểm.

1.8. Thực hiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động: 05 điểm.

1.9. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp: 05 điểm.

1.10. Chấp hành quy định về công tác báo cáo định kỳ về lao động, tiền lương, an toàn lao động - vệ sinh lao động và tai nạn lao động: 03 điểm.

1.11. Trong năm, doanh nghiệp được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác an toàn vệ sinh lao động: 02 điểm.

2

Thực hiện đúng quy định Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động: 20 điểm.

2.1. Có 100% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 07 điểm.

2.2. Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời gian quy định không để phát sinh nợ trong tháng: 08 điểm.

2.3. Lập thủ tục hồ sơ để báo tăng, báo giảm và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời, đúng quy định: 05 điểm.

3

Có tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả: 10 điểm.

3.1. Tổ chức công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc: 03 điểm.

3.2. Tổ chức công đoàn được các cấp khen thưởng đạt số điểm như sau (chỉ được chọn một trong các hình thức khen thưởng cao nhất):

- Được tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: 07 điểm.

- Được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 06 điểm.

- Được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, Cờ thi đua của Công đoàn ngành Trung ương: 06 điểm.

- Được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen của Công đoàn ngành Trung ương: 04 điểm.

- Được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở, Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty: 03 điểm.

IV. Tiêu chí 4. Tích cực tham gia các hoạtđộng xã hội, cộng đồng: 20 điểm.

Stt

Nội dung và cách tính điểm

Điểm tự chấm

1

Tổ chức vận động đóng góp số tiền Qũy ''Đền ơn đáp nghĩa'' và ''Vì người nghèo'' đạt hiệu quả cao do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý (thường trực ban chỉ đạo): 10 điểm.

1.1. Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”: 05 điểm.

- Đơn vị thường xuyên tích cực tham gia đóng góp với thời gian sớm, đảm bảo tính kịp thời: 01 điểm.

- Đóng góp có số tiền và nội dung, địa chỉ cụ thể: 04 điểm.

1.2. Qũy ''Vì người nghèo'': 05 điểm.

- Đơn vị thường xuyên tích cực tham gia đóng góp với thời gian sớm, đảm bảo tính kịp thời: 01 điểm.

- Đóng góp có số tiền và nội dung, địa chỉ cụ thể: 04 điểm.

2

Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội: 10 điểm:

2.1. Đóng góp vào các quỹ xã hội từ thiện của tỉnh thông qua các tổ chức: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Khuyến học. . . và các cơ sở từ thiện xã hội khác (có chứng từ hoặc xác nhận của đơn vị thụ hưởng): 04 điểm.

2.2. Đóng góp tài trợ cho các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục và các chương trình quảng bá thương hiệu cho tỉnh (có chứng từ hoặc xác nhận của đơn vị tổ chức): 04 điểm.

3.3. Đóng góp kịp thời khắc phục các sự cố thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn . . . (có chứng từ hoặc xác nhận của đơn vị thụ hưởng): 02 điểm.

* Ghi chú:

- Tiêu chí 1, tiêu chí 2 căn cứ số liệu, thànhtích của năm xét giải;

- Tiêu chí 3, tiêu chí 4 căn cứ thành tích trongthời gian 2 năm xét giải./.