ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lýnhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT /BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, BộNgoại giao về việc hướng dẫn thực hiện thi hành Quy chế quản lý nhà nước vềthông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 24/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đốingoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. SởThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đc, kiểm tra việcthực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này và địnhkỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành có liên quan;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởngcác đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:- Các B: TT&TT, Ngoại giao (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT;
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Như Điều 4;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- TT Quản lý cổng thông tin điện tử tnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; Các P, TT;
- Lưu VT, CN. (Tr.100)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

QUY CHẾ

PHỐIHỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việcquản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơquan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt độngthông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Hoạt động thông tin đốingoại

1. Thông tin đối ngoại là thông tinquảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và củatỉnh Đắk Lắk; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đắk Lắk ra thế giới và thông tinvề thế giới vào tỉnh Đắk Lắk.

2. Hoạt động thông tin đi ngoại là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài,người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dântrong tỉnh.

3. Nội dung hoạt động thông tin đốingoại bao gồm:

a) Thông tin về chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về lịch sử, văn hóa, những thànhtựu về công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh Đắk Lắk góp phần làm cho thế gii hiểu biết hơn về Việt Nam, về tỉnh Đắk Lắk. Thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và phối hợp đưa thôngtin quốc tế đến nhân dân trong tnh.

b) Tuyên truyền, quảng bá hình ảnhvùng đất và con người Đắk Lắk, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềmnăng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh rabên ngoài, cũng như thông tin bên ngoài vào tỉnh. Chú trọng tuyên truyền cáchoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường và củng cố tình hữu nghịvới nhân dân các nước trên thế giới.

c) Phản bác các thông tin xuyên tạc,sai lệch về tình hình của tỉnh, đất nước, các quan điểm sai trái của các phầntử cơ hội, các thế lực thù địch một cách chủ động và có hiệu quả.

d) Các loại hìnhhoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật hiện hành cóliên quan.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý hoạtđộng thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh,sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành của tỉnh đối với các hoạtđộng thông tin đối ngoại.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo chínhtrị tư tưởng, nhạy bén và linh hoạt trong xử lý các tình huống, vấn đề nhạycảm, phức tạp. Phát huy sức mạnh tng hợp của hệ thốngchính trị, tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các tchức,cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Công tác thông tin đối ngoại đượctriển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theotừng giai đoạn; phục vụ nhiệmvụ pháttriển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh theotừng giai đoạn, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc. Kết hợpchặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoạivới các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng,an ninh; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dânnhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốcgia, dân tộc, lợi ích của tỉnh Đắk Lắk.

4. Thực hiện đúng Quy chế phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cánhân ở nước ngoài và kiều bào hiểu rõ đường lối, chtrươngcủa Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và của chính quyềnđịa phương, tranh thủ sự hợp tác, đầu tư của các đối tác trong chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội tỉnh nhà.

5. Mọi thông tin đối ngoại phải thựchiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 5. Nội dung công tác quản lýnhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành các văn bảnquy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và tổ chức thựchiện, các văn bản liên quan theo thẩm quyền được pháp luậtquy định.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quyhoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại.

3. Tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế,chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụcho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Đầu tư sởvật chất, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động thôngtin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thôngtin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cung cấpthông tin cho báo chí trong và ngoài nước, cộng đồng ngườiViệt Nam nước ngoài và cộng đồng quốc tế về các vấn đềliên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý.

6. Thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thôngtin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham giahoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nướcvề thông tin đối ngoại

1. Các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quảnlý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Trách nhiệm của các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thôngtin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm theo quy định, đồng thi gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, xây dựngkế hoạch thông tin đối ngoại báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tinđối ngoại của tỉnh trong phạm vi, địa bàn quản lý.

2. Cung cấp thông tin cho báo chítrong và ngoài tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lýtheo quy định.

3. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệuquả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý, gửi báo cáo về Sở Thôngtin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc báocáo đột xuất theo yêu cầu, để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh.

4. Phân công tchứchoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm, triển khai hoạt động thông tin đốingoại, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp; chỉ đạo Phòng Vănhóa và Thông tin tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện,thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nướcvề thông tin đối ngoại tại địa phương.

5. Thanh tra, kim tra, xlý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tcáo trong hoạt động thông tin đối ngoại.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thôngtin, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theoquy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Thôngtin và Truyền thông

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoạitrên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhândân tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, các văn bản quy phạm pháp luật, cáccơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại. Kiểm tra, đônđốc việc thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại này; không ngừng đổi mới, nângcao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa hìnhthức và sản phẩm thông tin tuyên truyền đối ngoại.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnhủy, Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, định hướng chobáo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa,giáo dục, quốc phòng, an ninh, đốingoại; cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ởnước ngoài.

Chủ trì cung cấp thông tin đối ngoạicho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước thông qua các hình thức:

- Giao ban báo chí định kỳ;

- Họp báo;

- Cung cấp trực tiếp;

- Hệ thống cổng thông tin điện tử củatỉnh;

- Các hình thức khác.

4. Chủ động phối hợp với Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh theo dõi, nghiên cứu dư luận báo chí cónội dung thông tin tác động đến địa phương và chủ động trong việc đính chính,phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chhuy Bộ đội biên phòng tỉnh tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của BộThông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương trong côngtác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cá nhân, tổ chức tham giathực hiện công tác thông tin đối ngoại.

6. Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hảiquan tỉnh, Sở Ngoại vụ trong việc theo dõi, quản lý việcnhập khẩu, xuất khẩu sách, báo, tạp chí, băng đĩa cónội dung liên quan đến Đắk Lắk, phát hiện và kịp thời báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật,gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh để có biện pháp xử lý kịpthời.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan hướng dẫn thông tin đối ngoại cho báo chítrong các cuộc họp báo, giao ban báo chí định kỳ hàngtháng và đột xuất.

8. Làm đầu mối phối hợp với các cơquan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thôngtin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

9. Sơ kết, tổng kết hoạt động thôngtin đi ngoại; dự trù kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chínhtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đề xuất khen thưởng,kỷ luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đốingoại.

Điều 9. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vịhướng dẫn báo chí trong nước đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh,các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có chuyến thăm, làm việc tại nước ngoàivà phối hợp hướng dẫn đưa tin về tình hình quốc tế, tin trong nước liên quanđến đối ngoại; nghiên cứu dư luận báo chí nước ngoài phục vụ thông tin đốingoại; chủ trì; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấnphóng viên nước ngoài.

2. Chủ trì, phối hợp với Trung tâmhướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, quyết địnhviệc đón, hướng dẫn hoạt động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đãđược cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động, đồng thời thông báocho SThông tin và Truyền thông để hưng dẫn quản lý hoạt động báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật.

3. Hàng năm, căn cứ kế hoạch, chươngtrình hoạt động thông tin đối ngoại của Ủy ban nhân dântỉnh, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí, Trung tâm hưng dẫn báo chí nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mời phóng viên các hãng thông tấn, báo chí có uy tín ở khuvực và trên thế giới, các phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vàotỉnh để đưa tin, viết bài, làm phóng sự về các sự kiện kinh tế, văn hóa, chínhtrị của tnh; quảng bá, giới thiệu Đắk Lắk ra nước ngoài.

4. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp vàcung cấp tin tức từ Bộ Ngoại giao cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban,ngành nhằm phục vụ tốt cho công tác thông tin đối ngoại.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năngthuộc Bộ Ngoại giao tiến hành thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình an ninh chính trị, kinh tế quốc tế và khuvực có tác động đến tỉnh để báo cáo và đề xuất vi lãnhđạo tnh phương hướng, giải pháp thực hiện.

6. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác ngoại giao Nhân dân. Xúc tiến,thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đơn vị, địa phương của Đắk Lắk vớicác đơn vị, địa phương của nước ngoài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghịquyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với ngườiViệt Nam ở nước ngoài để mọi tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người ViệtNam ở nước ngoài.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên dịch các ấn phẩm,tài liệu sang tiếng nước ngoài để cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh tỉnhĐắk Lắk ra nước ngoài.

Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liênquan biên soạn và phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng thuhút đầu tư của tỉnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, banngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thườngxuyên cập nhật thông tin và số liệu về nguồn vốn phi chínhphủ nước ngoài, về tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDIvà nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp thông tin thường xuyêntrên cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Lắk, của các ngành về những thành tựucủa đất nước và của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với mọi người,đặc biệt là đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang cónhu cầu tìm hiểu thị trường và ý định đầu tư vào Đắk Lắk nhằm thực hiện mụctiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của tnh.

Điều 11. Sở Văn hóa - Thể thao vàDu lịch

1. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đốingoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao vàdu lịch; xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuậtmang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên - Đắk Lắk đưa ra nướcngoài biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là nước các nước bạn cóđịa phương kết nghĩa với tnh để gần gũi, thắt chặt hơnnữa tình đoàn kết hữu nghị ca Nhân dân các nước trong khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung.

2. Xuất bản cáctập sách ảnh đa dạng, phong phú bằng song ngữ Anh-Việt để giới thiệu về lịch sửvăn hóa, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích cách mạng, lịchsử, ẩm thực Đắk Lắk, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng của tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quantheo dõi, quản lý việc xuất, nhập khẩu văn hóa phẩmcó nội dung về Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung, pháthiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thôngtin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh, củađất nước để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Phối hp vớiBộ Văn hóa và Du lịch, Công an tỉnh hướng dẫn các đoàn làm phim nước ngoài đãđược các cấp có thẩm quyền cho phép đến hoạt động tại tỉnh theo quy định củaLuật Điện ảnh và các quy định khác của pháp luật.

Điều 12. S Tài chính

1. Thẩm định dự toán ngân sách hàngnăm cho các hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt. Cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nướchàng năm để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kếhoạch, đề án hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Phối hp vớiSở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan có liên quan xây dựng địnhmức kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại và sử dụng, thanh quyết toánkinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm của Công antỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việcchấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thôngtin đối ngoại trên phạm vi toàn tnh.

2. Phối hợp với các ngành theo dõi,tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương,biện pháp phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Nhà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông, Sở Ngoại vụ quản lý các đoàn báo chí nước ngoài vào hoạt độngtrong tỉnh và các đoàn công tác của Đắk Lắk ra nước ngoài bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông vàthông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Điều 15. Trách nhiệm của các Cơquan báo chí của tỉnh Đắk Lắk

1. Mở chuyên trang, chuyên mục, phóngsự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh đất và con người Đắk Lắk; truyềnthng lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trongcông cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác vàphát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh.

2. Thông tin thường xuyên về tìnhhình, hoạt động đối ngoại của tỉnh và đất nước trên các phương tiện truyềnthông đại chúng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu gặp khó khăn, vướng mắc tcác ngành, các cấp, các cơquan, đơn vị liên quan báo cáo, phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thôngđể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.