UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANHNHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổchức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quảnlý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanhnghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 305/TTr-SNV ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanhnhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua -Khen thưởng) - cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địabàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, (LHH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

QUY CHẾ

QUẢN LÝ TỔ CHỨCXÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 / 2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng ápdụng, điều kiện tham dự, hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền tổ chức xét tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh LạngSơn (gọi tắt là xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng) ngoài các hình thứckhen thưởng đã được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Việc trao giải thưởng chất lượng quốc giađược thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vàkhông theo Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan được tổ chức xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng:

a) Doanh nhân là người Việt Nam có các hoạt độngsản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Chủ tịch (hoặc PhóChủ tịch) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc)Công ty, Chi nhánh, doanh nghiệp tư nhân.

b) Doanh nhân là người nước ngoài có các hoạtđộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của phápluật;

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếđược thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh và hoạt độngtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

d) Các doanh nhân, doanh nghiệp quy định tại cácđiểm a, b, c khoản này sau đây được gọi tắt là đối tượng tham dự.

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng

1. Không phân biệt đối xử giữa các loại hìnhdoanh nghiệp, không hạn chế số lượng đối tượng tham dự.

2. Việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giảithưởng phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, khách quan, côngbằng, đảm bảo tính tiêu biểu trên phạm vi toàn tỉnh, tuân thủ các quy định củaQuy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc đăng ký tham dự xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đặt danh hiệu và giải thưởng trái pháp luật,trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

2. Huy động kinh phí dưới các hình thức đối vớicá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng.

3. Lập hồ sơ không trung thực để đề nghị cấp cóthẩm quyền cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

4. Không tuân theo quy định về quy trình, thủtục, gây khó khăn trong việc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định chophép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

5. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giảithưởng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

6. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giảithưởng đã được trao để có hành vi vi phạm pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyềnhạn để ép buộc doanh nhân, doanh nghiệp tham dự xét tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng.

7. Các cơ quan phát thanh, truyền hình, cơ quanthông tấn báo chí không được thực hiện các hình thức tuyên truyền việc tổ chứcxét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng khi đơn vị tổ chức tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

8. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các vănbản pháp luật khác có liên quan.

Chương 2

PHẠM VI TỔ CHỨC, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TỔCHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Phạm vi và thời gian tổ chức xét tônvinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Phạm vi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; Đối tượng tham dự làcác doanh nhân, doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 2 Quy chế này.

2. Thời gian tổ chức cấp tỉnh là 03 năm một lần;lần thứ nhất tổ chức vào năm 2014.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng trên địa bàn tỉnhLạng Sơn theo đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng);

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết địnhthành lập Ban Tổ chức, Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

Điều 7. Điều kiện tham dự của doanh nhân,doanh nghiệp

Các doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xéttôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải thực hiện đúng các điều kiện theongành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư, cụ thể như sau:

1. Chấp hành và thực hiện đúng các quy định củapháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, đảmbảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động; chất lượng sảnphẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ; trật tự an ninh, an toàn xã hội;chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và các quy địnhkhác của pháp luật.

2. Chấp hành đúng và đầy đủ các nghĩa vụ về tàichính, thuế.

3. Thực hiện và tham gia đầy đủ các phong tràodo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và pháttriển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo đời sống,việc làm ổn định cho người lao động.

5. Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyếtđịnh thành lập, cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên và có thời gian hoạtđộng kinh doanh liên tục ít nhất từ 03 năm trở lên; Doanh nhân có quá trìnhquản lý điều hành liên tục tại 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 03năm trở lên.

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục đề nghị tổ chức xéttôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Hồ sơ đề nghị của các sở, ban, ngành gồm có:

a) Tờ trình đề nghị tổ chức xét, tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng (02 bản);

b) Đề án tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng (02 bản). Nội dung của đề án bao gồm:

- Nội dung và tên danh hiệu, giải thưởng (khôngtrùng với các danh hiệu, giải thưởng khác đã được phê duyệt);

- Mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức;

- Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức;

- Dự thảo quy chế xét tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng (nêu rõ các tiêu chí cụ thể của danh hiệu và giải thưởng do cơ quancó thẩm quyền tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng quy định); Quychế phải bảo đảm quy định cụ thể và thống nhất về hệ thống các tiêu chí. Nộidung và tính chất của các tiêu chí phải phù hợp với danh hiệu, giải thưởng đãquy định;

- Phạm vi tổ chức, hình thức, số lượng và cơ cấugiải thưởng, danh hiệu;

- Quy định cụ thể về cơ cấu, thành phần của Bantổ chức và thành phần Hội đồng xét tôn vinh;

- Phương án tài chính (nêu rõ nguồn thu, nguyêntắc thu, chi, nội dung chi, trách nhiệm quản lý tài chính và tổ chức thực hiện).

2. Tuyến trình:

a) Hồ sơ đề nghị của các sở, ban, ngành trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ theo quy định (tính theo dấu bưu điện), Sở Nội vụ thẩm định hồsơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Hồ sơ đề nghị tổ chức xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng có giá trị cho 01 lần tổ chức.

4. Quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 01 bản đến Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương (kèm theo báo cáo tóm tắt đề án xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng).

Điều 9. Hình thức tôn vinh danh hiệu và giảithưởng

1. Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng.

2. Cúp lưu niệm (hoặc các phần thưởng khác).

3. Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng, Cúplưu niệm do Ban tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng quy định vàchứng nhận.

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm

1. Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng được nhận Cúp và Giấy chứng nhận danh hiệu, giảithưởng.

2. Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giảithưởng; được ưu tiên khi xét tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

3. Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinhnghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.

Điều 11. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức,cá nhân trong và ngoài tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạmkhoản 2 Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh nguồn kinh phí tổ chức do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp,đề xuất trên cơ sở phương án tài chính các sở, ban, ngành xây dựng trong đề án.

3. Kinh phí tổ chức phải được quản lý theo đúngquy định của pháp luật và được sử dụng công khai cho việc tổ chức xét tôn vinhdanh hiệu và trao giải thưởng.

Điều 12. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng

1. Vào năm tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức xét tônvinh danh hiệu và trao giải thưởng, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệmvụ xây dựng đề án tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng thuộc cấpmình quản lý (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua -Khen thưởng) thẩm định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sau khi Đề án tổ chức xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ(Ban Thi đua – Khen thưởng) tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuyết định thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét tôn vinh.

3. Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu và trao giảithưởng ban hành quy chế xét; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quanđối với việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

4. Khi tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng, Ban tổ chức mời đại diện lãnh đạo tỉnh tham dự.

Chương 3

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN VINH DANH HIỆU, TRAO GIẢITHƯỞNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quản lý nhà nước về tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhànước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) giúp Ủyban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cócác nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kếhoạch tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng vào năm tổ chức; sơkết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn vinhdanh hiệu và trao giải thưởng.

b) Hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng đề ántổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng;

c) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các sở, ban,ngành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc tổ chức xéttôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạmpháp luật về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; tham mưu cho Ủy ban nhândân tỉnh đình chỉ việc tổ chức hoặc hủy bỏ kết quả tôn vinh danh hiệu và traogiải thưởng do có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện;

đ) Thống kê số lượng danh hiệu, giải thưởng đượctổ chức ở phạm vi cấp tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủyban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3. Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở Nội vụtrong việc triển khai, thực hiện các nội dung tổ chức xét tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh có tráchnhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tôn vinh danh hiệu vàtrao giải thưởng; phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Điều 14. Khiếu nại, tố cáo và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kếtquả và những hành vi vi phạm trong tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giảithưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức,cá nhân có thẩm quyền về kết quả và những vi phạm trong tổ chức xét tôn vinhdanh hiệu và trao giải thưởng theo quy định của pháp luật về tố cáo.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cótrách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tôn vinh danh hiệuvà trao giải thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hànhvi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theotính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luậtvà Quy chế này.

2. Các hình thức xử lý vi phạm:

Tùy theo mức độ vi phạm của cơ quan, đơn vị tổchức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng để xử lý theo các hình thứcsau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền và thu hồi các khoản kinh phí màđơn vị tổ chức đã huy động của doanh nhân, doanh nghiệp;

c) Hủy kết quả xét danh hiệu, giải thưởng vàthực hiện các quy định khác của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợpvới Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thực hiện việc xử lý vi phạm.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn vàcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa tổ chức mình để phối hợp thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật cóliên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này,nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khenthưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnh sửa Quy chếcho phù hợp./.